Danh sách tiểu hành tinh/83401–83500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83401 2001 SU32 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83402 2001 SC33 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83403 2001 SK33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83404 2001 ST33 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83405 2001 SD35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83406 2001 SF35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83407 2001 SO36 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83408 2001 SU36 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83409 2001 SE37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83410 2001 SN37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83411 2001 SE38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83412 2001 SW38 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83413 2001 SZ38 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83414 2001 SA39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83415 2001 SR40 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
83416 2001 SH41 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83417 2001 ST41 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
83418 2001 SG42 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83419 2001 SA43 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83420 2001 SH43 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83421 2001 ST43 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83422 2001 SV43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83423 2001 SA44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83424 2001 SC44 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83425 2001 SP44 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83426 2001 SS44 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83427 2001 SV44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83428 2001 SR45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83429 2001 SG46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83430 2001 SN46 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83431 2001 SR47 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83432 2001 SE48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83433 2001 SH50 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83434 2001 SY50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83435 2001 SO53 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83436 2001 SY54 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83437 2001 SE55 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
83438 2001 SN55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83439 2001 SJ56 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
83440 2001 SK56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83441 2001 SL56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83442 2001 ST56 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83443 2001 SF57 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83444 2001 SA58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83445 2001 SF58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83446 2001 SL58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83447 2001 SX58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83448 2001 SX59 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83449 2001 SM60 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83450 2001 SP60 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83451 2001 SR60 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
83452 2001 SG62 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83453 2001 SS62 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83454 2001 SY62 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83455 2001 SB63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83456 2001 SD63 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83457 2001 SG63 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83458 2001 SN63 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83459 2001 SS64 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83460 2001 SQ65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83461 2001 SV66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83462 2001 SC68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83463 2001 SP69 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83464 Irishmccalla 2001 SM73 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
83465 2001 SV74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
83466 2001 SB75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83467 2001 SE75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
83468 2001 SP75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
83469 2001 SV75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
83470 2001 SF76 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83471 2001 SO76 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83472 2001 SG78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83473 2001 SA79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83474 2001 SS79 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83475 2001 SL80 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
83476 2001 SL81 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83477 2001 SD82 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83478 2001 ST83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83479 2001 SW83 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83480 2001 SE86 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83481 2001 SO88 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83482 2001 SO90 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83483 2001 SC93 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83484 2001 SH93 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83485 2001 SY95 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83486 2001 SK97 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83487 2001 SY97 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83488 2001 SK105 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83489 2001 SW105 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83490 2001 SB106 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83491 2001 SA107 20/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83492 2001 SE107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83493 2001 SN111 20/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83494 2001 SZ113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
83495 2001 ST114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
83496 2001 SJ115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
83497 2001 SV116 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83498 2001 SY116 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83499 2001 SJ117 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83500 2001 SA118 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL