Danh sách tiểu hành tinh/84301–84400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84301 2002 TA39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84302 2002 TB39 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84303 2002 TX39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84304 2002 TB40 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84305 2002 TH40 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84306 2002 TT40 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84307 2002 TU40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84308 2002 TV40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84309 2002 TW40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84310 2002 TD41 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84311 2002 TE41 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84312 2002 TH41 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84313 2002 TP41 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84314 2002 TQ41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84315 2002 TU41 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84316 2002 TP43 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
84317 2002 TZ44 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84318 2002 TN45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84319 2002 TX45 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84320 2002 TU46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84321 2002 TB47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84322 2002 TZ47 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84323 2002 TA48 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84324 2002 TE48 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84325 2002 TC49 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84326 2002 TZ49 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84327 2002 TT50 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84328 2002 TM51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84329 2002 TU51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84330 2002 TA52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84331 2002 TB53 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84332 2002 TC53 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84333 2002 TF53 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84334 2002 TP53 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84335 2002 TR53 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84336 2002 TT53 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84337 2002 TB54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84338 2002 TO57 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84339 Francescaballi 2002 TR57 02/10/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 3,7 km MPC · JPL
84340 Jos 2002 TO58 02/10/2002 Needville J. Dellinger 1,6 km MPC · JPL
84341 2002 TG64 04/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84342 2002 TP64 05/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
84343 2002 TF65 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84344 2002 TM65 05/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
84345 2002 TO71 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84346 2002 TQ71 03/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84347 2002 TC72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
84348 2002 TQ72 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84349 2002 TF76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
84350 2002 TA77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
84351 2002 TE77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84352 2002 TW78 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84353 2002 TU79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84354 2002 TE80 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84355 2002 TY80 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84356 2002 TG82 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
84357 2002 TH82 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
84358 2002 TC83 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
84359 2002 TQ83 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
84360 2002 TW83 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
84361 2002 TE84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84362 2002 TQ90 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84363 2002 TO95 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84364 2002 TN97 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
84365 2002 TC112 03/10/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
84366 2002 TD112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84367 2002 TL114 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
84368 2002 TE116 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84369 2002 TU120 03/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84370 2002 TW121 03/10/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
84371 2002 TY128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84372 2002 TK129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
84373 2002 TR129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84374 2002 TB132 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84375 2002 TL135 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
84376 2002 TO135 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84377 2002 TF136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
84378 2002 TX137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84379 2002 TB138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
84380 2002 TJ138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
84381 2002 TJ139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
84382 2002 TY139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
84383 2002 TX142 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84384 2002 TK143 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84385 2002 TB144 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84386 2002 TD144 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84387 2002 TA158 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84388 2002 TD158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
84389 2002 TO160 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84390 2002 TK161 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
84391 2002 TS161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
84392 2002 TV161 05/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84393 2002 TO162 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84394 2002 TD174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84395 2002 TL176 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84396 2002 TM176 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84397 2002 TP178 12/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84398 2002 TC179 13/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
84399 2002 TV179 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84400 2002 TX179 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL