Danh sách tiểu hành tinh/83301–83400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83301 2001 RJ104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
83302 2001 RH106 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83303 2001 RR106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83304 2001 RA108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83305 2001 RS108 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83306 2001 RR109 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83307 2001 RJ111 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83308 2001 RJ112 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83309 2001 RH113 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83310 2001 RV113 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83311 2001 RD114 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83312 2001 RF114 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83313 2001 RK115 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83314 2001 RP115 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83315 2001 RW118 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83316 2001 RK119 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83317 2001 RQ121 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83318 2001 RG122 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83319 2001 RL124 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83320 2001 RO124 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83321 2001 RS124 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83322 2001 RU124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83323 2001 RE125 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83324 2001 RX127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83325 2001 RE128 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83326 2001 RF128 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83327 2001 RJ128 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83328 2001 RR128 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83329 2001 RR130 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83330 2001 RC131 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83331 2001 RG131 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83332 2001 RN131 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83333 2001 RU131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83334 2001 RW131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83335 2001 RE132 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83336 2001 RZ132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83337 2001 RG133 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83338 2001 RH134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83339 2001 RB135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83340 2001 RJ135 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83341 2001 RD136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83342 2001 RG136 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83343 2001 RU136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83344 2001 RU139 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83345 2001 RY140 12/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
83346 2001 RD141 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83347 2001 RM141 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83348 2001 RO145 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83349 2001 RR146 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83350 2001 RZ146 09/09/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
83351 2001 RG147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
83352 2001 RT148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
83353 2001 RT149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
83354 2001 RB151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
83355 2001 RN151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
83356 2001 RF153 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83357 2001 RK153 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83358 2001 RJ154 04/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
83359 2001 RA155 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83360 Catalina 2001 SH 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,8 km MPC · JPL
83361 2001 SK 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,6 km MPC · JPL
83362 Sandukruit 2001 SH1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
83363 Yamwingwah 2001 SU1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
83364 2001 SV1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
83365 2001 SA2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
83366 2001 SF2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
83367 2001 SL2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
83368 2001 SF3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
83369 2001 SM3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
83370 2001 SL4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,4 km MPC · JPL
83371 2001 SQ4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,4 km MPC · JPL
83372 2001 SP5 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83373 2001 SA9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 11 km MPC · JPL
83374 2001 SF9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
83375 2001 SC12 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83376 2001 SD12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83377 2001 SW12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83378 2001 SG13 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83379 2001 SQ13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83380 2001 SQ14 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83381 2001 SW14 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83382 2001 SE16 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83383 2001 SG16 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83384 2001 SQ16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83385 2001 SH17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83386 2001 SL18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83387 2001 SS19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83388 2001 SV19 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83389 2001 SQ20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83390 2001 SK21 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83391 2001 SH22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83392 2001 SU23 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83393 2001 SM24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83394 2001 SH27 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83395 2001 SP27 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83396 2001 SU27 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83397 2001 SN28 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83398 2001 SF29 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83399 2001 SS30 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83400 2001 SS32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL