Danh sách tiểu hành tinh/84201–84300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84201 2002 RB125 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84202 2002 RF127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84203 2002 RD133 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84204 2002 RZ133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84205 2002 RY134 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84206 2002 RE136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
84207 2002 RA138 10/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
84208 2002 RA139 10/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84209 2002 RS139 10/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
84210 2002 RZ139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84211 2002 RV141 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
84212 2002 RG149 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
84213 2002 RQ153 13/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84214 2002 RY167 13/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84215 2002 RP177 13/09/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
84216 2002 RH179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84217 2002 RW179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
84218 2002 RD180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
84219 2002 RP186 12/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
84220 2002 RY187 12/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84221 2002 RN201 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84222 2002 RR220 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
84223 2002 RL223 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
84224 Kyte 2002 RB233 09/09/2002 Haleakala R. Matson 1,2 km MPC · JPL
84225 Verish 2002 RO236 12/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
84226 2002 SQ4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84227 2002 SJ5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84228 2002 SL12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
84229 2002 SH15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84230 2002 SV16 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84231 2002 SC17 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84232 2002 SC20 26/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
84233 2002 SO23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
84234 2002 SR24 28/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84235 2002 SP25 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
84236 2002 SP27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
84237 2002 SZ29 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84238 2002 SK30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84239 2002 SL32 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
84240 2002 SL33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
84241 2002 SS33 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
84242 2002 ST34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
84243 2002 SK35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84244 2002 ST35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
84245 2002 SV35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84246 2002 SJ36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
84247 2002 SL36 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
84248 2002 SN36 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
84249 2002 SR36 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
84250 2002 SX36 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
84251 2002 SG37 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
84252 2002 SL41 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84253 2002 SG42 28/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84254 2002 SH42 28/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
84255 2002 SF45 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
84256 2002 SO45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84257 2002 SU45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84258 2002 SW45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
84259 2002 ST46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
84260 2002 SP50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
84261 2002 SD51 16/09/2002 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
84262 2002 SN54 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84263 2002 TZ4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84264 2002 TG5 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
84265 2002 TO5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84266 2002 TS5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84267 2002 TF6 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84268 2002 TU7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
84269 2002 TY7 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
84270 2002 TT8 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
84271 2002 TU8 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
84272 2002 TH10 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84273 2002 TF11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
84274 2002 TY13 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84275 2002 TF14 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
84276 2002 TX16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84277 2002 TZ16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84278 2002 TR20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84279 2002 TS20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84280 2002 TZ20 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84281 2002 TS22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84282 2002 TV23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84283 2002 TN24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84284 2002 TQ26 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84285 2002 TB27 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84286 2002 TH27 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84287 2002 TQ28 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84288 2002 TF29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84289 2002 TK29 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84290 2002 TA30 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84291 2002 TC32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84292 2002 TO32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84293 2002 TR32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84294 2002 TJ33 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84295 2002 TX33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84296 2002 TM36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84297 2002 TW36 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84298 2002 TB38 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84299 2002 TS38 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84300 2002 TT38 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL