Danh sách tiểu hành tinh/84101–84200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84101 2002 RQ9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
84102 2002 RX11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84103 2002 RH12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
84104 2002 RN13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
84105 2002 RA15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84106 2002 RD16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84107 2002 RV17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84108 2002 RA18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
84109 2002 RB18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84110 2002 RQ18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84111 2002 RR19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84112 2002 RG21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84113 2002 RB23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
84114 2002 RB25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
84115 2002 RC25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84116 2002 RL25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
84117 2002 RB26 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
84118 Bracalicioci 2002 RE26 03/09/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 2,2 km MPC · JPL
84119 2002 RF26 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
84120 Antonacci 2002 RY27 04/09/2002 Campo Imperatore F. Bernardi, M. Tombelli 2,4 km MPC · JPL
84121 2002 RE28 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84122 2002 RJ31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
84123 2002 RR33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84124 2002 RW33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
84125 2002 RL35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
84126 2002 RC38 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84127 2002 RG40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84128 2002 RF41 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84129 2002 RP41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84130 2002 RF42 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
84131 2002 RE43 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84132 2002 RH47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84133 2002 RX48 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84134 2002 RN49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84135 2002 RD51 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
84136 2002 RK51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84137 2002 RT51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84138 2002 RT52 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84139 2002 RF54 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84140 2002 RE56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
84141 2002 RQ57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
84142 2002 RV58 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
84143 2002 RM59 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84144 2002 RT59 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84145 2002 RJ62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84146 2002 RW62 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84147 2002 RL64 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84148 2002 RB65 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84149 2002 RU65 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84150 2002 RJ68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84151 2002 RB73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84152 2002 RX78 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84153 2002 RU80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84154 2002 RS81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84155 2002 RW82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84156 2002 RX82 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84157 2002 RQ83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84158 2002 RM84 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84159 2002 RP84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84160 2002 RV85 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84161 2002 RT86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84162 2002 RC91 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84163 2002 RL93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
84164 2002 RW93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
84165 2002 RM94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84166 2002 RP95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84167 2002 RT95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84168 2002 RU96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84169 2002 RC100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84170 2002 RD101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84171 2002 RQ101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84172 2002 RZ102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84173 2002 RA103 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84174 2002 RV104 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84175 2002 RA105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84176 2002 RD105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84177 2002 RM105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84178 2002 RO105 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
84179 2002 RR105 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84180 2002 RT105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84181 2002 RK106 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84182 2002 RM106 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84183 2002 RE107 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84184 2002 RF107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84185 2002 RM107 05/09/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
84186 2002 RQ107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84187 2002 RR107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84188 2002 RC108 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84189 2002 RG108 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84190 2002 RH109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84191 2002 RT109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84192 2002 RU113 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84193 2002 RO114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84194 2002 RS116 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84195 2002 RX116 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84196 2002 RW117 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
84197 2002 RB119 05/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
84198 2002 RQ120 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84199 2002 RH122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84200 Robertmoore 2002 RM122 08/09/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL