Danh sách tiểu hành tinh/83201–83300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83201 2001 RA7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
83202 2001 RQ8 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83203 2001 RN11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
83204 2001 RJ12 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83205 2001 RX12 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83206 2001 RZ12 09/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83207 2001 RB15 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83208 2001 RH15 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83209 2001 RV16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
83210 2001 RH19 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83211 2001 RB21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83212 2001 RU21 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83213 2001 RD22 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83214 2001 RO22 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83215 2001 RT23 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83216 2001 RA27 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83217 2001 RF27 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83218 2001 RP27 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83219 2001 RV27 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83220 2001 RW29 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83221 2001 RP31 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83222 2001 RU31 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
83223 2001 RA32 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
83224 2001 RA33 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83225 2001 RS33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83226 2001 RH34 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83227 2001 RS34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83228 2001 RF35 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83229 2001 RK36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83230 2001 RW37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83231 2001 RG38 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83232 2001 RD41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83233 2001 RT41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83234 2001 RA44 09/09/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
83235 2001 RB44 09/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
83236 2001 RW44 09/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
83237 2001 RV45 14/09/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83238 2001 RC46 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,3 km MPC · JPL
83239 2001 RH51 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83240 2001 RG52 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83241 2001 RH52 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83242 2001 RU54 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83243 2001 RY54 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83244 2001 RH56 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
83245 2001 RQ57 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
83246 2001 RY57 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83247 2001 RZ58 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83248 2001 RQ60 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83249 2001 RD61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83250 2001 RF62 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83251 2001 RF64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83252 2001 RG64 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83253 2001 RH64 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
83254 2001 RT65 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83255 2001 RK66 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83256 2001 RX68 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83257 2001 RL69 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83258 2001 RJ71 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83259 2001 RN71 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83260 2001 RP72 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83261 2001 RB73 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83262 2001 RF73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83263 2001 RQ74 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83264 2001 RH75 10/09/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
83265 2001 RU76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83266 2001 RM77 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83267 2001 RY77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83268 2001 RZ77 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83269 2001 RG78 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83270 2001 RK79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
83271 2001 RL79 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83272 2001 RT80 14/09/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
83273 2001 RY80 13/09/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
83274 2001 RJ81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
83275 2001 RQ81 14/09/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
83276 2001 RJ83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83277 2001 RX83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
83278 2001 RQ84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
83279 2001 RC86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
83280 2001 RD86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
83281 2001 RH86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
83282 2001 RD88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
83283 2001 RY88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
83284 2001 RJ89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
83285 2001 RV89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
83286 2001 RF90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
83287 2001 RQ90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
83288 2001 RH91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
83289 2001 RR91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
83290 2001 RF92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
83291 2001 RH92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
83292 2001 RD94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
83293 2001 RL94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
83294 2001 RD99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83295 2001 RP100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83296 2001 RB101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83297 2001 RP101 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83298 2001 RJ102 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83299 2001 RB103 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83300 2001 RQ103 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL