Danh sách tiểu hành tinh/83101–83200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83101 2001 QD237 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83102 2001 QU237 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83103 2001 QA238 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83104 2001 QK238 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83105 2001 QN238 24/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83106 2001 QO238 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83107 2001 QZ238 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83108 2001 QY239 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83109 2001 QR240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83110 2001 QY240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83111 2001 QG241 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83112 2001 QO241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
83113 2001 QP241 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83114 2001 QT242 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83115 2001 QB243 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83116 2001 QE243 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83117 2001 QM243 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83118 2001 QC244 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83119 2001 QX244 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83120 2001 QP246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83121 2001 QX247 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
83122 2001 QW248 24/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83123 2001 QL250 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
83124 2001 QO250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
83125 2001 QQ251 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83126 2001 QJ253 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83127 2001 QC256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83128 2001 QV256 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83129 2001 QY256 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83130 2001 QW257 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83131 2001 QY258 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83132 2001 QQ259 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83133 2001 QX259 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83134 2001 QT260 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83135 2001 QC261 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83136 2001 QG261 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
83137 2001 QL261 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83138 2001 QR261 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83139 2001 QK262 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83140 2001 QQ262 25/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
83141 2001 QZ262 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
83142 2001 QN263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
83143 2001 QS263 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83144 2001 QT263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
83145 2001 QS264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
83146 2001 QJ265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,9 km MPC · JPL
83147 2001 QP265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
83148 2001 QQ265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
83149 2001 QE266 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83150 2001 QA268 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
83151 2001 QD268 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83152 2001 QS268 20/08/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
83153 2001 QF269 20/08/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
83154 2001 QX270 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83155 2001 QZ271 19/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83156 2001 QB272 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83157 2001 QR272 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83158 2001 QB273 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83159 2001 QQ273 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83160 2001 QE274 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83161 2001 QS275 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83162 2001 QU275 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83163 2001 QJ276 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83164 2001 QE277 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83165 2001 QH277 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83166 2001 QR277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83167 2001 QO278 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83168 2001 QY279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83169 2001 QR281 19/08/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
83170 2001 QZ281 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
83171 2001 QP283 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83172 2001 QG284 18/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83173 2001 QP284 30/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
83174 2001 QJ285 23/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
83175 2001 QS285 23/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
83176 2001 QO286 17/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
83177 2001 QN287 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83178 2001 QO287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
83179 2001 QS287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83180 2001 QY287 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83181 2001 QP289 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83182 2001 QV291 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
83183 2001 QU292 16/08/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
83184 2001 QA293 16/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83185 2001 QG294 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83186 2001 QM296 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83187 2001 QS296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83188 2001 QU296 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
83189 2001 QY296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83190 2001 QU323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
83191 2001 QP327 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83192 2001 QY327 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83193 2001 QK330 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83194 2001 QY330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
83195 2001 RJ1 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83196 2001 RV1 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83197 2001 RS3 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
83198 2001 RF4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83199 2001 RM5 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83200 2001 RN6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL