Danh sách tiểu hành tinh/83501–83600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83501 2001 SQ118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83502 2001 SD120 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83503 2001 SH121 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83504 2001 SF123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83505 2001 SF124 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83506 2001 SU124 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83507 2001 SY126 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83508 2001 SK127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83509 2001 SR127 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83510 2001 SW127 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83511 2001 SH128 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83512 2001 SU128 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83513 2001 SC131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83514 2001 SU131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83515 2001 SF132 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83516 2001 SA133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83517 2001 SF133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83518 2001 SZ135 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83519 2001 SE139 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83520 2001 SX142 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83521 2001 SZ144 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83522 2001 SZ146 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83523 2001 SC147 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83524 2001 ST148 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83525 2001 SO149 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83526 2001 SV149 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83527 2001 SW149 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83528 2001 SL152 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83529 2001 SM153 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83530 2001 SY155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83531 2001 SC157 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83532 2001 SV157 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83533 2001 SA158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83534 2001 SO160 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83535 2001 SX162 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83536 2001 SF163 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83537 2001 SU163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83538 2001 SD164 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
83539 2001 SF164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83540 2001 SN164 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83541 2001 SP164 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83542 2001 SP166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83543 2001 SM167 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83544 2001 SS169 17/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
83545 2001 SZ171 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83546 2001 SG172 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83547 2001 SP173 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
83548 2001 SJ174 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83549 2001 SR174 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83550 2001 SW174 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83551 2001 SZ175 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83552 2001 SS176 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83553 2001 SW177 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83554 2001 SY177 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83555 2001 SV181 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83556 2001 SU183 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83557 2001 SP184 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83558 2001 SG187 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83559 2001 SR195 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83560 2001 SW203 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83561 2001 SX205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83562 2001 SJ210 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83563 2001 SO211 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83564 2001 SD212 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83565 2001 SS213 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83566 2001 SG214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83567 2001 SF218 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83568 2001 SK218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83569 2001 SZ219 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83570 2001 SD224 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83571 2001 SH225 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83572 2001 SS225 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83573 2001 SW225 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83574 2001 SJ226 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83575 2001 SK229 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83576 2001 SM229 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83577 2001 SD230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83578 2001 SK230 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83579 2001 SD231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
83580 2001 SR231 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83581 2001 SX232 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83582 2001 SJ233 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83583 2001 SP233 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83584 2001 SR237 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83585 2001 SC238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
83586 2001 SA241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83587 2001 SA242 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83588 2001 SS242 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83589 2001 SO246 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83590 2001 SE247 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83591 2001 SA248 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83592 2001 SO249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83593 2001 SB253 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83594 2001 SS253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83595 2001 SX256 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83596 2001 SC263 25/09/2001 Emerald Lane L. Ball 5,1 km MPC · JPL
83597 2001 SU263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
83598 Aiweiwei 2001 SP265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
83599 2001 SE266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
83600 Yuchunshun 2001 SM266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL