Danh sách tiểu hành tinh/82501–82600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82501 2001 OL45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82502 2001 OC46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
82503 2001 OU46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
82504 2001 OZ46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82505 2001 OD47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
82506 2001 OC48 16/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
82507 2001 OQ48 16/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
82508 2001 OH49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82509 2001 OQ49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82510 2001 OT49 17/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82511 2001 OU49 17/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
82512 2001 OY49 17/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82513 2001 OA50 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82514 2001 OG50 19/07/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82515 2001 OK50 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82516 2001 OH52 21/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
82517 2001 OP52 21/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
82518 2001 OF53 21/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82519 2001 OG53 21/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
82520 2001 OP53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
82521 2001 OC54 21/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82522 2001 OD54 21/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
82523 2001 OL54 22/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
82524 2001 OE55 22/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82525 2001 OM55 22/07/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
82526 2001 OV55 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
82527 2001 OD57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82528 2001 OW57 19/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
82529 2001 OH58 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
82530 2001 OW60 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82531 2001 OM61 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
82532 2001 OL63 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
82533 2001 OB64 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82534 2001 OE64 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82535 2001 OF64 24/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82536 2001 OM64 24/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82537 2001 OS64 27/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82538 2001 OJ65 24/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82539 2001 ON65 22/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
82540 2001 OC66 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
82541 2001 OC67 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82542 2001 OH67 26/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82543 2001 OQ67 27/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
82544 2001 OU67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82545 2001 OW67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82546 2001 OB68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
82547 2001 OB69 18/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
82548 2001 OH69 18/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82549 2001 OU69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82550 2001 OB71 20/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82551 2001 OE71 20/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
82552 2001 OH71 20/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
82553 2001 OL71 20/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82554 2001 OA72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
82555 2001 OH74 17/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
82556 2001 OE75 24/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82557 2001 OO75 24/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82558 2001 OM76 22/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82559 Emilbřezina 2001 OD77 28/07/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,2 km MPC · JPL
82560 2001 OE78 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
82561 2001 OF78 26/07/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
82562 2001 OH78 26/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
82563 2001 OP78 26/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82564 2001 OY79 29/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82565 2001 OE80 29/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82566 2001 OP80 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82567 2001 OT81 26/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
82568 2001 OX81 26/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
82569 2001 OG82 31/07/2001 Farpoint G. Hug 2,3 km MPC · JPL
82570 2001 OR82 27/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82571 2001 OV82 27/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82572 2001 OU83 27/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
82573 2001 OE85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
82574 2001 OH85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
82575 2001 OL85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82576 2001 OW85 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
82577 2001 OO86 28/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82578 2001 OS86 28/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
82579 2001 OV86 29/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
82580 2001 OZ86 29/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82581 2001 OC87 29/07/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
82582 2001 OG87 29/07/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
82583 2001 OK87 29/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
82584 2001 OL87 29/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82585 2001 OV87 30/07/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
82586 2001 OH88 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
82587 2001 OK88 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
82588 2001 OX88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
82589 2001 OK89 22/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82590 2001 OO89 22/07/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
82591 2001 OW89 23/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82592 2001 OM90 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82593 2001 OW90 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
82594 2001 OH91 29/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82595 2001 OY92 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82596 2001 OG93 25/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82597 2001 OK93 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82598 2001 OX94 29/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82599 2001 OP95 31/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82600 2001 OU95 25/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL