Danh sách tiểu hành tinh/82201–82300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82201 2001 HU36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82202 2001 HB37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82203 2001 HH38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
82204 2001 HL39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
82205 2001 HW39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
82206 2001 HY40 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
82207 2001 HH41 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82208 2001 HP42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82209 2001 HA45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82210 2001 HH45 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
82211 2001 HG46 17/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
82212 2001 HZ46 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
82213 2001 HK49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82214 2001 HZ52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82215 2001 HE53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82216 2001 HL53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82217 2001 HU53 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
82218 2001 HW53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
82219 2001 HA55 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82220 2001 HH55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82221 2001 HO55 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82222 2001 HV55 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82223 2001 HN56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82224 2001 HC59 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82225 2001 HO59 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82226 2001 HD61 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82227 2001 HS62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82228 2001 HU64 27/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82229 2001 HW64 27/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
82230 2001 HL65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82231 2001 HO67 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82232 Heuberger 2001 JU 11/05/2001 Winterthur M. Griesser 1,3 km MPC · JPL
82233 2001 JF1 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
82234 2001 JT1 11/05/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82235 2001 JE3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82236 2001 JF3 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
82237 2001 JF4 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82238 2001 JN4 15/05/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82239 2001 JD5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82240 2001 JQ6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82241 2001 JR6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82242 2001 JO8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82243 2001 JN9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82244 2001 JO9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
82245 2001 JM10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82246 2001 JP10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82247 2001 JR10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
82248 2001 KM1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82249 2001 KO1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82250 2001 KW2 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82251 2001 KZ3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82252 2001 KY4 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82253 2001 KM6 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82254 2001 KL7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82255 2001 KX7 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82256 2001 KM8 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82257 2001 KW8 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
82258 2001 KG10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82259 2001 KP10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82260 2001 KZ10 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82261 2001 KZ12 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82262 2001 KG13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82263 2001 KH13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82264 2001 KB14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82265 2001 KO14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82266 2001 KB15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82267 2001 KP15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82268 2001 KO16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82269 2001 KV16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82270 2001 KZ16 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82271 2001 KL19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82272 2001 KV20 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82273 2001 KG21 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
82274 2001 KJ22 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82275 2001 KM22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82276 2001 KH23 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82277 2001 KC24 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82278 2001 KE25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82279 2001 KE26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82280 2001 KY26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82281 2001 KN27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82282 2001 KY28 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82283 2001 KT29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82284 2001 KJ30 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82285 2001 KS31 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82286 2001 KE34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82287 2001 KM35 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82288 2001 KV35 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82289 2001 KW35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82290 2001 KL36 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82291 2001 KB37 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82292 2001 KE37 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82293 2001 KJ38 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82294 2001 KO38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82295 2001 KR39 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82296 2001 KA40 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82297 2001 KB40 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82298 2001 KL40 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82299 2001 KB43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82300 2001 KE43 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL