Danh sách tiểu hành tinh/82101–82200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82101 2001 FB21 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
82102 2001 FM21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
82103 2001 FB22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82104 2001 FF25 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82105 2001 FG26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82106 2001 FG45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82107 2001 FV45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82108 2001 FA46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82109 2001 FT46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82110 2001 FE48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82111 2001 FP50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82112 2001 FE55 20/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82113 2001 FG61 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82114 2001 FO66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82115 2001 FH67 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82116 2001 FK71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
82117 2001 FM72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82118 2001 FG73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82119 2001 FA76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82120 2001 FG76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82121 2001 FQ77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82122 2001 FR77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82123 2001 FY77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82124 2001 FO78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82125 2001 FM82 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82126 2001 FS86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
82127 2001 FX89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
82128 2001 FC91 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82129 2001 FW99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82130 2001 FX99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82131 2001 FH110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82132 2001 FF111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82133 2001 FD113 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
82134 2001 FL119 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
82135 2001 FU120 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82136 2001 FF121 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82137 2001 FB123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82138 2001 FU123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82139 2001 FB124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82140 2001 FE124 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
82141 2001 FG130 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82142 2001 FV130 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
82143 2001 FF134 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82144 2001 FG135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82145 2001 FJ144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
82146 2001 FM150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82147 2001 FB156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
82148 2001 FE159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82149 2001 FG162 30/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82150 2001 FM162 30/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
82151 2001 FB165 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
82152 2001 FR169 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
82153 Alemigliorini 2001 FT169 23/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
82154 2001 FS170 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82155 2001 FZ173 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 267 km MPC · JPL
82156 2001 FJ175 31/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82157 2001 FM185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
82158 2001 FP185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 255 km MPC · JPL
82159 2001 FY192 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
82160 2001 FF195 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82161 2001 GC4 14/04/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,6 km MPC · JPL
82162 2001 GO6 14/04/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82163 2001 GA11 15/04/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
82164 2001 GF11 01/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82165 2001 HC1 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82166 2001 HA2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82167 2001 HV2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82168 2001 HW3 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
82169 2001 HY3 18/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
82170 2001 HR7 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
82171 2001 HO9 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82172 2001 HP9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82173 2001 HS10 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82174 2001 HC11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
82175 2001 HV11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82176 2001 HA12 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82177 2001 HJ12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82178 2001 HB14 18/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
82179 2001 HE16 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
82180 2001 HJ16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
82181 2001 HV19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
82182 2001 HN22 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
82183 2001 HR22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
82184 2001 HW22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
82185 2001 HD23 27/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
82186 2001 HX24 28/04/2001 Farpoint G. Hug 1,2 km MPC · JPL
82187 2001 HJ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82188 2001 HN27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82189 2001 HN28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82190 2001 HY29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82191 2001 HA30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82192 2001 HX31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
82193 2001 HA34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82194 2001 HC34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82195 2001 HJ34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82196 2001 HU34 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82197 2001 HH35 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
82198 2001 HC36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82199 2001 HG36 29/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82200 2001 HO36 29/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL