Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/82701–82800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82701 2001 PQ39 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
82702 2001 PZ39 11/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
82703 2001 PC40 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
82704 2001 PR40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82705 2001 PC41 11/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82706 2001 PZ41 11/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
82707 2001 PH42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82708 2001 PX42 12/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
82709 2001 PP43 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
82710 2001 PU44 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
82711 2001 PC45 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
82712 2001 PD46 12/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82713 2001 PH46 12/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
82714 2001 PE47 13/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
82715 2001 PP47 13/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82716 2001 PV47 13/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
82717 2001 PX47 14/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
82718 2001 PS48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82719 2001 PF49 13/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
82720 2001 PC50 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82721 2001 PE50 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
82722 2001 PF50 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82723 2001 PN51 15/08/2001 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
82724 2001 PO51 15/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
82725 2001 PV51 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
82726 2001 PA53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
82727 2001 PK53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
82728 2001 PW55 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
82729 2001 PD56 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82730 2001 PZ58 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
82731 2001 PQ59 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
82732 2001 PS59 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
82733 2001 PU59 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
82734 2001 PW59 13/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82735 2001 PA62 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
82736 2001 PM62 13/08/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
82737 2001 PK65 12/08/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
82738 2001 QA 16/08/2001 Farpoint Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
82739 2001 QU 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82740 2001 QY 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82741 2001 QN1 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82742 2001 QR2 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82743 2001 QQ3 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82744 2001 QU3 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82745 2001 QE4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82746 2001 QR4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82747 2001 QV5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82748 2001 QD6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82749 2001 QX6 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82750 2001 QB7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82751 2001 QF7 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82752 2001 QG7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82753 2001 QO7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82754 2001 QP7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82755 2001 QX7 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82756 2001 QC8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82757 2001 QH8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82758 2001 QT8 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82759 2001 QA9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82760 2001 QE9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82761 2001 QL9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82762 2001 QP10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82763 2001 QC11 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82764 2001 QD11 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
82765 2001 QP11 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82766 2001 QR11 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82767 2001 QR12 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
82768 2001 QD13 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82769 2001 QH14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82770 2001 QJ14 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82771 2001 QX14 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82772 2001 QH15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82773 2001 QJ15 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82774 2001 QQ15 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
82775 2001 QZ15 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82776 2001 QB17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82777 2001 QF17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82778 2001 QP17 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82779 2001 QU17 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
82780 2001 QF18 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82781 2001 QX18 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82782 2001 QY18 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82783 2001 QE20 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
82784 2001 QK20 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82785 2001 QL21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82786 2001 QM22 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
82787 2001 QP22 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82788 2001 QS22 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82789 2001 QU22 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82790 2001 QJ23 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
82791 2001 QK23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82792 2001 QM23 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82793 2001 QH24 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82794 2001 QN25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82795 2001 QQ25 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82796 2001 QX25 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82797 2001 QY25 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82798 2001 QB26 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82799 2001 QF26 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82800 2001 QH26 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL