Danh sách tiểu hành tinh/81201–81300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81201 2000 FL6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
81202 2000 FV8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
81203 Polynesia 2000 FQ10 23/03/2000 Punaauia J.-C. Pelle 3,9 km MPC · JPL
81204 2000 FV10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
81205 2000 FW10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
81206 2000 FB11 30/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
81207 2000 FD15 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
81208 2000 FO15 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81209 2000 FQ15 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81210 2000 FT16 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81211 2000 FX16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81212 2000 FD18 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81213 2000 FJ18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
81214 2000 FL18 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81215 2000 FM18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81216 2000 FQ18 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81217 2000 FQ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81218 2000 FC20 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
81219 2000 FU20 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81220 2000 FO21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81221 2000 FY21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81222 2000 FE22 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81223 2000 FP23 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81224 2000 FV23 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81225 2000 FE24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81226 2000 FF24 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
81227 2000 FK24 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81228 2000 FG25 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81229 2000 FF26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81230 2000 FN26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81231 2000 FV26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81232 2000 FW26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
81233 2000 FX26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81234 2000 FD27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81235 2000 FM27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81236 2000 FZ27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
81237 2000 FD28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81238 2000 FN28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81239 2000 FR28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
81240 2000 FO29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
81241 2000 FW29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81242 2000 FB30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81243 2000 FJ31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81244 2000 FC33 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81245 2000 FU33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81246 2000 FH34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81247 2000 FR34 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81248 2000 FU34 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81249 2000 FV34 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
81250 2000 FX34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81251 2000 FC35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81252 2000 FG35 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81253 2000 FN35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81254 2000 FR35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81255 2000 FT35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81256 2000 FM36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81257 2000 FQ36 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81258 2000 FD38 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81259 2000 FS38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81260 2000 FJ41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81261 2000 FP43 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81262 2000 FW43 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81263 2000 FZ43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81264 2000 FF45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81265 2000 FH45 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81266 2000 FT45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81267 2000 FA46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81268 2000 FY47 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81269 2000 FK48 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81270 2000 FN48 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81271 2000 FS48 30/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81272 2000 FA49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81273 2000 FA50 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81274 2000 FA51 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
81275 2000 FC53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
81276 2000 FC54 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
81277 2000 FZ55 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81278 2000 FK56 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81279 2000 FU56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
81280 2000 FK57 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81281 2000 FP58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
81282 2000 FC59 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81283 2000 FF59 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81284 2000 FK59 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81285 2000 FT59 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81286 2000 FE61 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81287 2000 FG62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81288 2000 FP63 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81289 2000 FC65 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81290 2000 FM69 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81291 2000 FA70 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
81292 2000 FQ71 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81293 2000 FR72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
81294 2000 GM 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
81295 2000 GU 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
81296 2000 GJ1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81297 2000 GR1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 8,8 km MPC · JPL
81298 2000 GW1 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81299 2000 GP2 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
81300 2000 GW2 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL