Danh sách tiểu hành tinh/81101–81200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81101 2000 ER109 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
81102 2000 EU110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
81103 2000 ES112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81104 2000 EW112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81105 2000 EM114 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
81106 2000 EW115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
81107 2000 EY116 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81108 2000 EG118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81109 2000 EN120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81110 2000 ET120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
81111 2000 EM121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81112 2000 EQ123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
81113 2000 EU123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
81114 2000 EV123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
81115 2000 EX123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81116 2000 EY123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
81117 2000 EL124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
81118 2000 EP125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
81119 2000 EW125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
81120 2000 ED126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
81121 2000 ET126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
81122 2000 EZ126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
81123 2000 EA128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
81124 2000 EB129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81125 2000 EJ129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
81126 2000 EQ129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
81127 2000 EW129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81128 2000 EB131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81129 2000 ED131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
81130 2000 EJ131 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81131 2000 EW131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81132 2000 EU133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
81133 2000 EA134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
81134 2000 ED134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
81135 2000 EG134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
81136 2000 EK134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
81137 2000 EX135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
81138 2000 ED136 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
81139 2000 EE136 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81140 2000 EX136 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81141 2000 EP137 07/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81142 2000 ES138 11/03/2000 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
81143 2000 ES139 12/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
81144 2000 EX139 12/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
81145 2000 EN141 02/03/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
81146 2000 EW142 03/03/2000 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
81147 2000 EF145 03/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
81148 2000 EN145 03/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
81149 2000 ED146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81150 2000 EO146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81151 2000 EV146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81152 2000 EY148 04/03/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
81153 2000 ES150 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
81154 2000 EC152 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
81155 2000 EL152 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
81156 2000 ES152 06/03/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
81157 2000 EA153 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
81158 2000 EE154 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
81159 2000 EF154 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
81160 2000 EU154 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
81161 2000 ES156 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81162 2000 EK158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
81163 2000 ER158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81164 2000 ED159 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81165 2000 EY159 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81166 2000 ES160 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81167 2000 EH164 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
81168 2000 ED165 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81169 2000 EL165 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81170 2000 ES165 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
81171 2000 EE166 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81172 2000 EQ166 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81173 2000 EY167 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81174 2000 EO170 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81175 2000 ER170 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81176 2000 EO171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81177 2000 EJ173 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81178 2000 EB175 02/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
81179 2000 EL179 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81180 2000 EJ180 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81181 2000 EH182 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81182 2000 EW183 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81183 2000 EX183 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81184 2000 EK186 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
81185 2000 EM186 02/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
81186 2000 ED189 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81187 2000 EL190 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81188 2000 EB193 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81189 2000 EE193 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81190 2000 EY193 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81191 2000 EJ194 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81192 2000 EX195 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81193 2000 EW197 01/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
81194 2000 EF198 01/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
81195 2000 EN198 01/03/2000 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
81196 2000 FT1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
81197 2000 FQ2 26/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
81198 2000 FS4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
81199 2000 FK5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
81200 2000 FP5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL