Danh sách tiểu hành tinh/78701–78800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78701 2002 TO175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
78702 2002 TW175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
78703 2002 TF176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78704 2002 TY177 11/10/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
78705 2002 TE180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78706 2002 TJ181 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78707 2002 TY181 03/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
78708 2002 TC183 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
78709 2002 TV183 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78710 2002 TV184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78711 2002 TM187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78712 2002 TC192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78713 2002 TV192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
78714 2002 TX199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
78715 2002 TC200 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
78716 2002 TH210 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78717 2002 TJ211 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78718 2002 TU214 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78719 2002 TB215 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78720 2002 TJ216 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78721 2002 TU219 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78722 2002 TR221 06/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
78723 2002 TZ223 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
78724 2002 TJ230 06/10/2002 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
78725 2002 TM230 06/10/2002 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
78726 2002 TC231 08/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78727 2002 TN231 08/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78728 2002 TK233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78729 2002 TF237 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
78730 2002 TV238 07/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78731 2002 TT239 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78732 2002 TH242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
78733 2002 TA243 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78734 2002 TR251 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
78735 2002 TC253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78736 2002 TJ260 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78737 2002 TV263 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78738 2002 TT267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
78739 2002 TD269 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
78740 2002 TK272 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78741 2002 TN272 09/10/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
78742 2002 TW272 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78743 2002 TZ273 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
78744 2002 TD274 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
78745 2002 TD275 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
78746 2002 TW275 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
78747 2002 TX275 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78748 2002 TD276 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78749 2002 TN278 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78750 2002 TP281 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78751 2002 TW286 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
78752 2002 TJ287 10/10/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
78753 2002 TY289 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78754 2002 TA295 13/10/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
78755 2002 TP295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78756 Sloan 2002 TX349 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
78757 2002 UM 22/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78758 2002 UC1 27/10/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
78759 2002 UB2 25/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78760 2002 UP6 28/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78761 2002 UQ7 28/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78762 2002 UV22 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
78763 2002 UX28 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78764 2002 UZ32 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
78765 2002 UD36 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
78766 2002 UD38 31/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78767 2002 VB11 01/11/2002 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
78768 2002 VF17 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
78769 2002 VE28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78770 2002 VD33 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78771 2002 VU37 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78772 2002 VA44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
78773 2002 VF52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
78774 2002 VK53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78775 2002 VZ61 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78776 2002 VB65 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78777 2002 VE65 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78778 2002 VL65 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
78779 2002 VZ68 08/11/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78780 2002 VX70 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78781 2002 VD71 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78782 2002 VL72 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78783 2002 VH76 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78784 2002 VY78 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78785 2002 VC85 10/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78786 2002 VJ85 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78787 2002 VA111 13/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78788 2002 VO111 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78789 2002 VP116 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
78790 2002 VH120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78791 2002 VO123 14/11/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78792 2002 WK13 30/11/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
78793 2002 WM13 30/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78794 2002 WP15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
78795 2002 WN17 30/11/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78796 2002 XH22 03/12/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78797 2002 XP68 12/12/2002 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
78798 2002 XW85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78799 2002 XW93 10/12/2002 Palomar Palomar Obs. 352 km MPC · JPL
78800 2003 AR66 07/01/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL