Danh sách tiểu hành tinh/78601–78700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78601 2002 SL31 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
78602 2002 ST31 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
78603 2002 SZ32 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
78604 2002 SS37 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
78605 2002 SA38 30/09/2002 Nashville R. Clingan 7,0 km MPC · JPL
78606 2002 SD46 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
78607 2002 SY49 30/09/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
78608 2002 SC53 18/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78609 2002 SY53 21/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78610 2002 SM54 30/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
78611 2002 SA55 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78612 2002 SP57 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
78613 2002 SB58 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
78614 2002 SF58 30/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
78615 2002 SH59 16/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
78616 2002 SB62 17/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
78617 2002 TV2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
78618 2002 TH5 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78619 2002 TN5 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78620 2002 TB7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
78621 2002 TS8 01/10/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
78622 2002 TY9 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78623 2002 TV13 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78624 2002 TL14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
78625 2002 TU14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
78626 2002 TQ21 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78627 2002 TD23 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
78628 2002 TS24 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78629 2002 TK26 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
78630 2002 TG27 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78631 2002 TD29 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78632 2002 TO29 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
78633 2002 TK30 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78634 2002 TD35 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78635 2002 TF36 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78636 2002 TL36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78637 2002 TU36 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
78638 2002 TF37 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
78639 2002 TQ37 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78640 2002 TU37 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78641 2002 TW38 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78642 2002 TY39 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78643 2002 TA42 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
78644 2002 TA44 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78645 2002 TG45 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78646 2002 TV46 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78647 2002 TQ48 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78648 2002 TS49 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78649 2002 TF50 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78650 2002 TG51 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78651 2002 TM57 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
78652 Quero 2002 TG62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
78653 2002 TQ66 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78654 2002 TB72 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78655 2002 TA73 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78656 2002 TL73 03/10/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
78657 2002 TS76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
78658 2002 TS77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78659 2002 TD79 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
78660 2002 TE83 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
78661 Castelfranco 2002 TW85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
78662 2002 TN86 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78663 2002 TG89 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78664 2002 TN89 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78665 2002 TO89 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
78666 2002 TZ89 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78667 2002 TM97 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
78668 2002 TO101 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78669 2002 TU107 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
78670 2002 TA108 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
78671 2002 TZ108 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
78672 2002 TK112 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78673 2002 TP114 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
78674 2002 TJ115 03/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78675 2002 TH118 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78676 2002 TJ123 04/10/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
78677 2002 TW128 04/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
78678 2002 TC129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
78679 2002 TY129 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78680 2002 TR131 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78681 2002 TK136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
78682 2002 TY136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
78683 2002 TE137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
78684 2002 TL137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
78685 2002 TY138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
78686 2002 TA139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
78687 2002 TP139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
78688 2002 TJ147 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
78689 2002 TL157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
78690 2002 TY159 05/10/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
78691 2002 TQ161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
78692 2002 TA167 03/10/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
78693 2002 TY167 03/10/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
78694 2002 TN168 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78695 2002 TT168 03/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78696 2002 TB170 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78697 2002 TZ170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
78698 2002 TD171 03/10/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
78699 2002 TN172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
78700 2002 TB173 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL