Danh sách tiểu hành tinh/78301–78400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78301 2002 PY56 09/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
78302 2002 PW57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78303 2002 PZ57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78304 2002 PG58 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78305 2002 PT58 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78306 2002 PY61 08/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
78307 2002 PS63 12/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
78308 2002 PM64 03/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78309 Alessielisa 2002 PV65 05/08/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 2,3 km MPC · JPL
78310 Spoto 2002 PW65 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
78311 2002 PB66 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
78312 2002 PN68 06/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
78313 2002 PG69 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78314 2002 PR72 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78315 2002 PB73 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78316 2002 PG73 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78317 2002 PU73 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
78318 2002 PX73 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78319 2002 PW75 08/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78320 2002 PZ77 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
78321 2002 PC79 11/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78322 2002 PD79 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78323 2002 PM79 11/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
78324 2002 PP81 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78325 2002 PS81 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78326 2002 PQ82 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78327 2002 PZ82 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78328 2002 PK83 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78329 2002 PV83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78330 2002 PY83 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
78331 2002 PQ84 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78332 2002 PZ84 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78333 2002 PR85 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78334 2002 PU85 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78335 2002 PP86 13/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
78336 2002 PX87 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78337 2002 PG88 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78338 2002 PR88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
78339 2002 PU88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
78340 2002 PS89 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
78341 2002 PA90 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78342 2002 PM91 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78343 2002 PY92 14/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78344 2002 PA93 14/08/2002 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
78345 2002 PW93 11/08/2002 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
78346 2002 PY93 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
78347 2002 PM94 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
78348 2002 PB95 12/08/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
78349 2002 PM96 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78350 2002 PS97 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78351 2002 PJ98 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78352 2002 PW98 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78353 2002 PQ99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78354 2002 PC101 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78355 2002 PM101 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78356 2002 PX102 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
78357 2002 PD105 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78358 2002 PZ107 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78359 2002 PZ108 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78360 2002 PN109 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78361 2002 PX109 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78362 2002 PE110 13/08/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78363 2002 PM111 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78364 2002 PY113 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78365 2002 PT115 13/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
78366 2002 PP116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78367 2002 PS117 15/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78368 2002 PB119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
78369 2002 PP120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
78370 2002 PR120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
78371 2002 PJ124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
78372 2002 PJ125 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78373 2002 PT125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78374 2002 PF126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78375 2002 PV127 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78376 2002 PC128 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
78377 2002 PF133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78378 2002 PS133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78379 2002 PW133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78380 2002 PZ133 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78381 2002 PQ135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78382 2002 PY135 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78383 Philmassey 2002 PM137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
78384 2002 PD139 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78385 2002 PD142 14/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
78386 2002 PF155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
78387 2002 PD156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
78388 2002 PT156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
78389 2002 PP158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,5 km MPC · JPL
78390 2002 PQ163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
78391 Michaeljäger 2002 PT163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
78392 Dellinger 2002 PM165 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
78393 Dillon 2002 PW165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
78394 Garossino 2002 PB166 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
78395 2002 QF1 16/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78396 2002 QW1 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
78397 2002 QE2 16/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78398 2002 QS3 16/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78399 2002 QW4 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
78400 2002 QG5 16/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL