Danh sách tiểu hành tinh/78201–78300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78201 2002 NM49 14/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78202 2002 NG50 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
78203 2002 NX50 15/07/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
78204 2002 NZ50 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
78205 2002 NF51 04/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78206 2002 NO51 05/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78207 2002 NU55 12/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78208 2002 NS56 11/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78209 2002 OA 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
78210 2002 OT 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78211 2002 OY 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78212 2002 OB1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78213 2002 OK1 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
78214 2002 OC2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78215 2002 OO2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78216 2002 OX2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78217 2002 OP4 18/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
78218 2002 OZ4 19/07/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78219 2002 OB5 19/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78220 2002 OO7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78221 Leonmow 2002 OP7 18/07/2002 Needville Needville Obs. 5,0 km MPC · JPL
78222 2002 OG8 18/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
78223 2002 OV8 21/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78224 2002 OH10 21/07/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
78225 2002 OS10 22/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78226 2002 ON11 16/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78227 2002 OV11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78228 2002 OC13 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78229 2002 OG14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78230 2002 OK14 18/07/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78231 2002 OK15 18/07/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
78232 2002 OP15 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78233 2002 OB17 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78234 2002 OT17 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
78235 2002 OS18 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
78236 2002 OP19 21/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78237 2002 OL20 28/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78238 2002 OK21 23/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78239 2002 OF22 22/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
78240 2002 ON22 31/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
78241 2002 OY22 29/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78242 2002 OW23 28/07/2002 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
78243 2002 PV 01/08/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
78244 2002 PU1 02/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
78245 2002 PE3 03/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78246 2002 PH3 03/08/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
78247 2002 PO3 03/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78248 2002 PY5 04/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78249 Capaccioni 2002 PK6 04/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
78250 2002 PE9 05/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78251 2002 PM10 05/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78252 Priscio 2002 PF11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
78253 2002 PY12 05/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78254 2002 PJ13 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
78255 2002 PE14 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78256 2002 PJ14 06/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78257 2002 PD15 06/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78258 2002 PO15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78259 2002 PB16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
78260 2002 PP16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78261 2002 PC19 06/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78262 2002 PN21 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78263 2002 PT21 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78264 2002 PZ23 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78265 2002 PA24 06/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78266 2002 PB26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78267 2002 PR26 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
78268 2002 PC27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
78269 2002 PM27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
78270 2002 PO28 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78271 2002 PX28 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78272 2002 PE29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
78273 2002 PM30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78274 2002 PR30 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78275 2002 PU30 06/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78276 2002 PO31 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78277 2002 PB32 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78278 2002 PX35 06/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
78279 2002 PN38 06/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
78280 2002 PG39 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78281 2002 PL39 07/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78282 2002 PF40 10/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
78283 2002 PR42 05/08/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78284 2002 PC43 11/08/2002 Emerald Lane L. Ball 5,1 km MPC · JPL
78285 2002 PV45 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78286 2002 PK46 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78287 2002 PN49 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78288 2002 PC50 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78289 2002 PG50 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78290 2002 PM50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78291 2002 PH51 08/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
78292 2002 PQ52 08/08/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
78293 2002 PC53 08/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
78294 2002 PP53 08/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
78295 2002 PQ53 08/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78296 2002 PT53 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78297 2002 PH54 11/08/2002 Needville Needville Obs. 2,4 km MPC · JPL
78298 2002 PL54 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78299 2002 PF55 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
78300 2002 PK55 09/08/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL