Danh sách tiểu hành tinh/78101–78200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78101 2002 LB46 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78102 2002 LE46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78103 2002 LP46 11/06/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78104 2002 LS46 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78105 2002 LM47 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78106 2002 LE49 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78107 2002 LC51 08/06/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
78108 2002 LW51 09/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78109 2002 LK58 13/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78110 2002 MD 16/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78111 2002 MO1 16/06/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
78112 2002 MR2 17/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
78113 2002 MC3 17/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
78114 2002 MO4 22/06/2002 La Palma La Palma Obs. 3,5 km MPC · JPL
78115 Skiantonucci 2002 MT4 20/06/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
78116 2002 NB 01/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78117 2002 NR 04/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
78118 Bharat 2002 NT 04/07/2002 Goodricke-Pigott V. Reddy 5,4 km MPC · JPL
78119 2002 NK1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78120 2002 NN1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78121 2002 NF4 01/07/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
78122 2002 NG4 01/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78123 Dimare 2002 NQ5 10/07/2002 Campo Imperatore F. Bernardi, A. Boattini 1,2 km MPC · JPL
78124 Cicalò 2002 NH6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
78125 Salimbeni 2002 NU6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,0 km MPC · JPL
78126 2002 NU9 03/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78127 2002 NW10 04/07/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
78128 2002 NT11 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
78129 2002 NC12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78130 2002 NL12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78131 2002 NV12 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78132 2002 NW12 04/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78133 2002 NQ13 04/07/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
78134 2002 NA14 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78135 2002 NE14 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
78136 2002 NF14 04/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
78137 2002 NE15 05/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
78138 2002 NP15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78139 2002 NL16 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78140 2002 NR16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78141 2002 NY16 13/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
78142 2002 NR18 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
78143 2002 NB20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78144 2002 NU20 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78145 2002 NL21 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
78146 2002 NF22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78147 2002 NH22 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78148 2002 NB24 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
78149 2002 NN24 09/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78150 2002 NO24 09/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78151 2002 NT24 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78152 2002 NV24 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78153 2002 NX24 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78154 2002 NY25 09/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78155 2002 NA26 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78156 2002 NJ27 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78157 2002 NQ27 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78158 2002 NZ27 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78159 2002 NA28 13/07/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78160 2002 ND28 13/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78161 2002 NF28 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78162 2002 NR28 13/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78163 2002 NX28 13/07/2002 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
78164 2002 NA29 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
78165 2002 NS29 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78166 2002 NP30 06/07/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
78167 2002 NV30 08/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78168 2002 NZ30 08/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78169 2002 NB31 15/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
78170 2002 NL31 08/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78171 2002 NH32 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78172 2002 NK32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78173 2002 NP32 13/07/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78174 2002 NQ32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78175 2002 NB33 13/07/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78176 2002 NE33 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78177 2002 NH33 13/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
78178 2002 NZ33 14/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78179 2002 ND34 14/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
78180 2002 NU34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78181 2002 NY34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78182 2002 NQ35 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
78183 2002 NA36 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78184 2002 NH37 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78185 2002 NE38 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78186 2002 NH38 09/07/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
78187 2002 NY38 11/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78188 2002 NE39 13/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78189 2002 NO40 14/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
78190 2002 NP40 14/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
78191 2002 NE41 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78192 2002 NU41 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
78193 2002 NM42 14/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78194 2002 ND43 15/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
78195 2002 NH43 15/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78196 2002 NU43 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78197 2002 NF44 12/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78198 2002 NN47 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
78199 2002 NP48 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
78200 2002 NU48 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL