Danh sách tiểu hành tinh/77201–77300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77201 2001 FR19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
77202 2001 FX19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
77203 2001 FL20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77204 2001 FW20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
77205 2001 FX20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
77206 2001 FZ20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77207 2001 FE21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
77208 2001 FG21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
77209 2001 FH21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
77210 2001 FQ21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
77211 2001 FT21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
77212 2001 FT22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77213 2001 FL23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
77214 2001 FM23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77215 2001 FU23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
77216 2001 FO24 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
77217 2001 FS26 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77218 2001 FU26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77219 2001 FX26 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77220 2001 FA28 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
77221 2001 FE28 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77222 2001 FA29 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77223 2001 FP29 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
77224 2001 FL32 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
77225 2001 FZ33 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
77226 2001 FE34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77227 2001 FH34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77228 2001 FF35 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77229 2001 FN35 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77230 2001 FC36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77231 2001 FL36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77232 2001 FA38 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77233 2001 FD38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77234 2001 FY38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77235 2001 FA39 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77236 2001 FJ39 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77237 2001 FS39 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77238 2001 FB40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77239 2001 FZ40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77240 2001 FD41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77241 2001 FO41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
77242 2001 FC42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
77243 2001 FD42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77244 2001 FZ42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77245 2001 FN43 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77246 2001 FY43 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
77247 2001 FC44 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77248 2001 FD44 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77249 2001 FP45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77250 2001 FQ45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77251 2001 FY45 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77252 2001 FZ45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77253 2001 FE46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77254 2001 FF46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
77255 2001 FY46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77256 2001 FD47 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77257 2001 FA48 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77258 2001 FH48 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77259 2001 FX48 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77260 2001 FA49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77261 2001 FR49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77262 2001 FS49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77263 2001 FJ50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77264 2001 FX50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77265 2001 FB51 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77266 2001 FX51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77267 2001 FH52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77268 2001 FO52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77269 2001 FX52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77270 2001 FD53 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77271 2001 FY53 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77272 2001 FV54 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77273 2001 FO55 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77274 2001 FP55 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77275 2001 FO57 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
77276 2001 FX57 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
77277 2001 FV59 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
77278 2001 FL61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77279 2001 FM61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77280 2001 FC62 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
77281 2001 FO63 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77282 2001 FW63 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77283 2001 FR64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77284 2001 FD65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77285 2001 FN65 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77286 2001 FR65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77287 2001 FA66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77288 2001 FN66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
77289 2001 FX66 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77290 2001 FU69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77291 2001 FL71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77292 2001 FN71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77293 2001 FR71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77294 2001 FV71 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77295 2001 FZ71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77296 2001 FW72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77297 2001 FM73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77298 2001 FP73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77299 2001 FV73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77300 2001 FD76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL