Danh sách tiểu hành tinh/78001–78100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78001 2002 JP49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78002 2002 JK50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78003 2002 JV50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78004 2002 JK51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78005 2002 JB52 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
78006 2002 JE52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78007 2002 JG52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78008 2002 JJ52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78009 2002 JM52 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
78010 2002 JO53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78011 2002 JF54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78012 2002 JK55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78013 2002 JS55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78014 2002 JC56 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78015 2002 JJ57 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78016 2002 JB59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78017 2002 JY59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78018 2002 JM62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78019 2002 JR62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78020 2002 JX64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78021 2002 JY64 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78022 2002 JP67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78023 2002 JG69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
78024 2002 JO70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78025 2002 JZ70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78026 2002 JJ72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78027 2002 JZ72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
78028 2002 JH73 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
78029 2002 JR74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78030 2002 JB75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78031 2002 JH75 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78032 2002 JN77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78033 2002 JC79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78034 2002 JF82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78035 2002 JU89 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78036 2002 JK95 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78037 2002 JR95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78038 2002 JN103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
78039 2002 JQ103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78040 2002 JA106 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78041 2002 JD111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78042 2002 JO113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78043 2002 JU113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78044 2002 JH116 11/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78045 2002 JP118 05/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78046 2002 JS118 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
78047 2002 JV123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78048 2002 JZ126 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
78049 2002 JR127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78050 2002 JY129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78051 2002 JO135 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78052 2002 JW138 09/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78053 2002 JB139 09/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78054 2002 JR140 10/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78055 2002 JJ146 15/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78056 2002 KP 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78057 2002 KC2 16/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
78058 2002 KF3 18/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,1 km MPC · JPL
78059 2002 KP3 19/05/2002 Needville Needville Obs. 3,3 km MPC · JPL
78060 2002 KS3 17/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78061 2002 KV5 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78062 2002 KB6 23/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78063 2002 KY8 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78064 2002 KJ10 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78065 2002 LC 01/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78066 2002 LM 01/06/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78067 2002 LN1 02/06/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78068 2002 LU3 04/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78069 2002 LU4 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78070 2002 LG5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,7 km MPC · JPL
78071 Vicent 2002 LT6 01/06/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
78072 2002 LY11 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78073 2002 LL12 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78074 2002 LV12 05/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
78075 2002 LK13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
78076 2002 LS14 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78077 2002 LV14 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
78078 2002 LB17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78079 2002 LK18 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78080 2002 LB20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78081 2002 LD20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78082 2002 LS21 07/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78083 2002 LX21 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78084 2002 LO23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
78085 2002 LV23 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
78086 2002 LM25 04/06/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
78087 2002 LN25 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78088 2002 LB26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
78089 2002 LL26 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78090 2002 LF29 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78091 2002 LC30 09/06/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
78092 2002 LD30 10/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,0 km MPC · JPL
78093 2002 LZ31 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
78094 2002 LD32 10/06/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
78095 2002 LN33 05/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78096 2002 LO34 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
78097 2002 LN36 09/06/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
78098 2002 LF37 10/06/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
78099 2002 LV37 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78100 2002 LL41 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL