Danh sách tiểu hành tinh/79001–79100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79001 2749 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79002 2774 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79003 3519 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79004 4134 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79005 4220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79006 4261 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
79007 4289 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79008 4306 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
79009 4707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79010 4851 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
79011 6312 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79012 6678 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
79013 9056 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
79014 9520 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
79015 9548 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
79016 2094 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79017 2117 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79018 2126 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
79019 1071 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79020 1085 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
79021 1160 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79022 1200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79023 1213 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79024 1247 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
79025 1318 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
79026 1322 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79027 1337 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
79028 1441 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
79029 1503 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
79030 2027 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79031 2073 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
79032 2134 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79033 2185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
79034 2228 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79035 2247 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
79036 3063 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79037 3116 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79038 3144 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79039 3169 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
79040 3196 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79041 3234 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79042 3249 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79043 3330 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79044 3919 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
79045 4071 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79046 4113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79047 4184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79048 4200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79049 4207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
79050 4649 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
79051 5091 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79052 5142 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79053 5153 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79054 1046 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79055 1063 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
79056 1132 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
79057 1183 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79058 1215 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79059 2014 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79060 2281 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
79061 2286 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79062 2449 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79063 2499 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79064 2536 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79065 3102 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79066 3172 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79067 3221 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79068 3258 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79069 3275 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
79070 3282 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
79071 3300 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
79072 3337 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
79073 3410 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79074 3530 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
79075 3704 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79076 3782 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
79077 4122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79078 4188 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
79079 4302 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79080 4502 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
79081 4673 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79082 5047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79083 5068 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79084 5650 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
79085 1975 SE1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
79086 Gorgasali 1977 RD 04/09/1977 La Silla R. M. West 3,3 km MPC · JPL
79087 Scheidt 1977 UM2 17/10/1977 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
79088 1978 VB4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
79089 1978 VX10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
79090 1979 MZ8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
79091 1979 OB11 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
79092 1981 DT1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
79093 1981 EU10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
79094 1981 ED13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
79095 1981 EL15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
79096 1981 EM20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
79097 1981 EC24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
79098 1981 EE26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
79099 1981 EG29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
79100 1981 EH30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL