Danh sách tiểu hành tinh/76701–76800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76701 2000 HQ87 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76702 2000 HR87 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76703 2000 HT87 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76704 2000 HT88 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76705 2000 HV89 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76706 2000 HV92 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76707 2000 HC94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
76708 2000 HE101 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
76709 2000 HB103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76710 2000 HC105 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76711 2000 JY2 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76712 2000 JX4 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
76713 Wudia 2000 JT8 06/05/2000 Ondřejov Ondřejov Obs. 7,8 km MPC · JPL
76714 2000 JZ9 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76715 2000 JK11 03/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76716 2000 JF12 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76717 2000 JP16 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76718 2000 JW16 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76719 2000 JJ18 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76720 2000 JJ19 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76721 2000 JW22 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
76722 2000 JJ23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76723 2000 JL23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76724 2000 JT25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76725 2000 JJ28 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76726 2000 JK28 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76727 2000 JE30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76728 2000 JE36 07/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76729 2000 JZ39 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76730 2000 JA40 07/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
76731 2000 JH46 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76732 2000 JZ53 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76733 2000 JG54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76734 2000 JK54 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76735 2000 JN54 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76736 2000 JA55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76737 2000 JG55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76738 2000 JV59 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76739 2000 JV61 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76740 2000 JJ64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
76741 2000 JM65 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76742 2000 JN65 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76743 2000 JG66 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76744 2000 JZ68 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
76745 2000 JE70 03/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76746 2000 JJ70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76747 2000 JO72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
76748 2000 JS72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
76749 2000 JV73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
76750 2000 JX73 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
76751 2000 JR79 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76752 2000 JB82 07/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
76753 2000 JB83 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76754 2000 JQ83 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76755 2000 KD1 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
76756 2000 KR2 26/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76757 2000 KU5 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76758 2000 KZ6 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76759 2000 KA9 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
76760 2000 KY12 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76761 2000 KY13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76762 2000 KH14 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76763 2000 KD18 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76764 2000 KE24 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76765 2000 KQ26 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76766 2000 KO29 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76767 2000 KG30 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76768 2000 KR31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76769 2000 KC34 26/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76770 2000 KZ43 26/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 7,9 km MPC · JPL
76771 2000 KG46 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76772 2000 KJ47 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
76773 2000 KS53 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76774 2000 KS58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
76775 2000 KT58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76776 2000 KU58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
76777 2000 KR59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
76778 2000 KZ60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
76779 2000 KA62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
76780 2000 KH64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
76781 2000 KU65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
76782 2000 KP67 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
76783 2000 KH71 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76784 2000 KR71 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76785 2000 KL72 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
76786 2000 LT9 06/06/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
76787 2000 LC13 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76788 2000 LX13 06/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76789 2000 LG16 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76790 2000 LR19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76791 2000 LQ24 01/06/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76792 2000 LR24 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76793 2000 LX26 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
76794 2000 LY31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
76795 2000 LN32 04/06/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
76796 2000 LT32 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76797 2000 LG36 01/06/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
76798 2000 NT4 07/07/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
76799 2000 OR34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76800 2000 OQ35 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL