Danh sách tiểu hành tinh/75701–75800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75701 2000 AF113 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75702 2000 AN114 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75703 2000 AM115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75704 2000 AV115 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75705 2000 AP116 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75706 2000 AJ117 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75707 2000 AL117 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75708 2000 AR117 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75709 2000 AB118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75710 2000 AC118 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75711 2000 AM118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75712 2000 AQ118 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75713 2000 AR118 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75714 2000 AT118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75715 2000 AM120 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75716 2000 AS120 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75717 2000 AU120 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75718 2000 AA122 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75719 2000 AZ122 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75720 2000 AK127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75721 2000 AS127 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75722 2000 AB128 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75723 2000 AJ128 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75724 2000 AX129 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75725 2000 AD131 06/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
75726 2000 AG131 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75727 2000 AO131 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75728 2000 AJ132 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75729 2000 AH133 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75730 2000 AS134 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75731 2000 AX134 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75732 2000 AS135 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75733 2000 AJ137 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75734 2000 AF139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75735 2000 AZ139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75736 2000 AA143 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75737 2000 AS144 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
75738 2000 AF145 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75739 2000 AQ145 06/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
75740 2000 AF148 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75741 2000 AK149 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75742 2000 AQ149 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75743 2000 AF150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75744 2000 AF151 10/01/2000 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
75745 2000 AF152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75746 2000 AD153 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75747 2000 AX153 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75748 2000 AY154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75749 2000 AL155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75750 2000 AJ156 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75751 2000 AR158 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
75752 2000 AU159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75753 2000 AH160 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75754 2000 AX161 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75755 2000 AF162 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75756 2000 AR165 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75757 2000 AG166 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
75758 2000 AK166 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75759 2000 AH168 12/01/2000 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
75760 2000 AP168 12/01/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
75761 2000 AC171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75762 2000 AS173 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75763 2000 AV178 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75764 2000 AX179 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75765 2000 AT184 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75766 2000 AG185 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75767 2000 AM185 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
75768 2000 AE186 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75769 2000 AM187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75770 2000 AX190 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75771 2000 AD193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75772 2000 AP195 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75773 2000 AC196 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75774 2000 AF196 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75775 2000 AG197 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75776 2000 AC198 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75777 2000 AF198 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75778 2000 AY198 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
75779 2000 AC201 09/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
75780 2000 AU202 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75781 2000 AA203 10/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75782 2000 AG203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
75783 2000 AZ204 10/01/2000 San Marcello A. Boattini, V. Cecchini 2,3 km MPC · JPL
75784 2000 AR205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
75785 2000 AS205 15/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
75786 2000 AQ207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75787 2000 AG210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
75788 2000 AM214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
75789 2000 AO215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
75790 2000 AJ218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
75791 2000 AH219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
75792 2000 AV224 11/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75793 2000 AZ225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
75794 2000 AO227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
75795 2000 AZ229 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75796 2000 AK230 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
75797 2000 AN232 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
75798 2000 AS232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75799 2000 AB233 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75800 2000 AD233 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL