Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/76601–76700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76601 2000 GL159 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
76602 2000 GS159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76603 2000 GY159 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76604 2000 GW160 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
76605 2000 GX161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
76606 2000 GC162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76607 2000 GN162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76608 2000 GK163 10/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
76609 2000 GQ163 10/04/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
76610 2000 GU164 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76611 2000 GY165 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76612 2000 GB167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
76613 2000 GQ167 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76614 2000 GY167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
76615 2000 GP169 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
76616 2000 GV172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76617 2000 GM173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76618 2000 GY173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
76619 2000 GB174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
76620 2000 GO175 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76621 2000 GF176 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
76622 2000 GY176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
76623 2000 GS178 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76624 2000 GW178 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
76625 2000 GC181 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76626 2000 GL182 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
76627 2000 GT182 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
76628 Kozí Hrádek 2000 HC 22/04/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,7 km MPC · JPL
76629 2000 HG 23/04/2000 Kurohone T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
76630 2000 HZ3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
76631 2000 HX4 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76632 2000 HJ6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
76633 2000 HL6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
76634 2000 HH9 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76635 2000 HH10 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76636 2000 HM11 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76637 2000 HM12 28/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76638 2000 HS14 29/04/2000 Prescott P. G. Comba 13 km MPC · JPL
76639 2000 HP15 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76640 2000 HR15 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76641 2000 HT20 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76642 2000 HD21 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76643 2000 HH23 30/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76644 2000 HY24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
76645 2000 HF25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76646 2000 HY25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
76647 2000 HQ30 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
76648 2000 HH31 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76649 2000 HU31 29/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76650 2000 HW32 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76651 2000 HV33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
76652 2000 HF35 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
76653 2000 HJ35 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76654 2000 HM35 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76655 2000 HK36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76656 2000 HN36 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76657 2000 HU36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76658 2000 HV36 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76659 2000 HX36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76660 2000 HC37 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
76661 2000 HP39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
76662 2000 HB41 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76663 2000 HJ41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76664 2000 HT41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76665 2000 HZ41 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
76666 2000 HV42 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76667 2000 HW42 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76668 2000 HA45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
76669 2000 HD51 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76670 2000 HL53 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76671 2000 HD54 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76672 2000 HD56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
76673 2000 HL56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
76674 2000 HC58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
76675 2000 HL61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
76676 2000 HH62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
76677 2000 HU62 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
76678 2000 HA63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76679 2000 HV63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
76680 2000 HD64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
76681 2000 HR66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
76682 2000 HV66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
76683 2000 HN68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
76684 2000 HS70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
76685 2000 HA72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
76686 2000 HN72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76687 2000 HA73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
76688 2000 HB73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
76689 2000 HL73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
76690 2000 HZ73 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76691 2000 HU75 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
76692 2000 HY75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76693 2000 HD79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76694 2000 HZ79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
76695 2000 HE80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
76696 2000 HT81 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76697 2000 HG83 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
76698 2000 HP83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
76699 2000 HK85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
76700 2000 HQ86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL