Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/76501–76600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76501 2000 GH25 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76502 2000 GV26 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76503 2000 GL27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76504 2000 GN28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76505 2000 GU28 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
76506 2000 GV28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76507 2000 GX28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76508 2000 GZ29 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76509 2000 GQ32 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76510 2000 GJ33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76511 2000 GT33 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76512 2000 GL35 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76513 2000 GY36 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76514 2000 GF39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76515 2000 GQ39 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76516 2000 GX39 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76517 2000 GT44 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
76518 2000 GY45 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76519 2000 GN46 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
76520 2000 GS46 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76521 2000 GK47 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
76522 2000 GD51 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
76523 2000 GH51 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76524 2000 GV52 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76525 2000 GO53 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76526 2000 GS54 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76527 2000 GC56 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
76528 2000 GB59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76529 2000 GA60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76530 2000 GE65 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76531 2000 GT65 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76532 2000 GX71 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76533 2000 GB73 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76534 2000 GF73 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
76535 2000 GM73 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76536 2000 GU74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76537 2000 GJ76 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76538 2000 GO76 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
76539 2000 GN78 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76540 2000 GL79 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76541 2000 GX79 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76542 2000 GC81 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76543 2000 GD81 13/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76544 2000 GZ82 02/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76545 2000 GE83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76546 2000 GF83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76547 2000 GS83 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76548 2000 GV84 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76549 2000 GG85 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76550 2000 GH85 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76551 2000 GG88 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
76552 2000 GM88 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76553 2000 GD89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76554 2000 GK93 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76555 2000 GW93 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76556 2000 GV94 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76557 2000 GB95 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76558 2000 GC97 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76559 2000 GF97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76560 2000 GR98 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76561 2000 GG99 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76562 2000 GW101 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76563 2000 GT103 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76564 2000 GO105 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
76565 2000 GR106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76566 2000 GB107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76567 2000 GD107 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76568 2000 GC111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
76569 2000 GE111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
76570 2000 GF111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
76571 2000 GL112 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76572 2000 GX113 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76573 2000 GH114 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76574 2000 GM114 07/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76575 2000 GB115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76576 2000 GP118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
76577 2000 GK122 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
76578 2000 GW123 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76579 2000 GN124 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76580 2000 GJ132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
76581 2000 GC135 08/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76582 2000 GV135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76583 2000 GF136 12/04/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
76584 2000 GC138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
76585 2000 GA140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76586 2000 GW141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
76587 2000 GZ141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
76588 2000 GK142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
76589 2000 GQ142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
76590 2000 GU142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
76591 2000 GJ143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76592 2000 GO148 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76593 2000 GU154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76594 2000 GB155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
76595 2000 GL157 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76596 2000 GN157 07/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76597 2000 GP157 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76598 2000 GS157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76599 2000 GU157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76600 2000 GB159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL