Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/75601–75700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75601 2000 AB28 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75602 2000 AF28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75603 2000 AT28 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75604 2000 AZ30 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75605 2000 AA32 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75606 2000 AL32 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75607 2000 AD33 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75608 2000 AC34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
75609 2000 AF34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75610 2000 AU34 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
75611 2000 AB38 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75612 2000 AE38 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75613 2000 AJ39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75614 2000 AS40 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75615 2000 AU40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75616 2000 AX40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75617 2000 AA41 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75618 2000 AM42 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75619 2000 AO42 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75620 2000 AP42 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75621 2000 AG43 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75622 2000 AH46 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75623 2000 AO47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75624 2000 AR47 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75625 2000 AA48 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75626 2000 AQ48 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75627 2000 AT48 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75628 2000 AU48 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75629 2000 AK50 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
75630 2000 AR51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75631 2000 AV51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75632 2000 AY51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75633 2000 AF52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75634 2000 AQ52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75635 2000 AY52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75636 2000 AE53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75637 2000 AQ53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75638 2000 AW53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75639 2000 AV54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75640 2000 AE55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75641 2000 AS55 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75642 2000 AD56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75643 2000 AR57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75644 2000 AE58 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
75645 2000 AR58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75646 2000 AD59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75647 2000 AR59 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
75648 2000 AW59 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75649 2000 AE62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
75650 2000 AO63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75651 2000 AS63 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75652 2000 AZ63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75653 2000 AG64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
75654 2000 AV65 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
75655 2000 AT66 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
75656 2000 AS68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75657 2000 AW75 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75658 2000 AE76 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75659 2000 AP76 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75660 2000 AG77 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75661 2000 AB79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75662 2000 AG79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75663 2000 AB81 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75664 2000 AX82 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75665 2000 AY83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
75666 2000 AG85 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75667 2000 AM86 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75668 2000 AW87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75669 2000 AH88 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75670 2000 AN89 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
75671 2000 AG92 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
75672 2000 AH92 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75673 2000 AM94 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75674 2000 AZ95 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75675 2000 AB96 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75676 2000 AL96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
75677 2000 AU96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
75678 2000 AA97 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75679 2000 AU97 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
75680 2000 AW97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75681 2000 AL98 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75682 2000 AC99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75683 2000 AH99 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75684 2000 AN99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75685 2000 AX99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75686 2000 AQ100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75687 2000 AR100 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75688 2000 AG101 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75689 2000 AD103 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75690 2000 AO103 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75691 2000 AQ103 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75692 2000 AW103 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75693 2000 AJ104 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75694 2000 AU104 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75695 2000 AK106 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
75696 2000 AJ109 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75697 2000 AP110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75698 2000 AS110 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
75699 2000 AB112 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
75700 2000 AU112 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL