Danh sách tiểu hành tinh/75101–75200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
75101 1999 VE45 04/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
75102 1999 VX46 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
75103 1999 VL49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
75104 1999 VQ49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75105 1999 VP51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75106 1999 VL52 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
75107 1999 VW54 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
75108 1999 VJ55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75109 1999 VQ55 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75110 1999 VH56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75111 1999 VJ56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75112 1999 VN56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75113 1999 VZ57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75114 1999 VJ58 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
75115 1999 VR58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75116 1999 VM60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75117 1999 VN60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75118 1999 VP60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75119 1999 VU60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75120 1999 VW60 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75121 1999 VP62 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75122 1999 VU63 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75123 1999 VH64 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75124 1999 VR64 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75125 1999 VY64 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75126 1999 VU65 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
75127 1999 VP66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75128 1999 VW66 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
75129 1999 VP69 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75130 1999 VE71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
75131 1999 VH71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
75132 1999 VK71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75133 1999 VT74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
75134 1999 VR77 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75135 1999 VT77 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75136 1999 VF79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75137 1999 VW79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75138 1999 VT80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75139 1999 VD83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
75140 1999 VM83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
75141 1999 VZ84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
75142 1999 VR87 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75143 1999 VF90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
75144 1999 VO91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75145 1999 VJ93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75146 1999 VE94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75147 1999 VD95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75148 1999 VN95 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
75149 1999 VM96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75150 1999 VU98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75151 1999 VY100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75152 1999 VP105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75153 1999 VT106 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75154 1999 VU108 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75155 1999 VX108 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75156 1999 VN109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75157 1999 VP109 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75158 1999 VU111 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75159 1999 VZ112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
75160 1999 VX113 09/11/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
75161 1999 VH115 09/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
75162 1999 VK116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
75163 1999 VG119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
75164 1999 VN119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
75165 1999 VQ121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
75166 1999 VH124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
75167 1999 VF128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
75168 1999 VF129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
75169 1999 VR135 08/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
75170 1999 VC138 09/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
75171 1999 VB143 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
75172 1999 VT144 13/11/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
75173 1999 VA148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75174 1999 VX148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
75175 1999 VF152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
75176 1999 VV155 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75177 1999 VY156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
75178 1999 VQ157 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
75179 1999 VA158 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
75180 1999 VF158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75181 1999 VW158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
75182 1999 VC159 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75183 1999 VB160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75184 1999 VF160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75185 1999 VQ160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75186 1999 VX160 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75187 1999 VU161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
75188 1999 VB162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75189 1999 VQ168 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
75190 Segreliliana 1999 VD169 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
75191 1999 VE170 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
75192 1999 VG171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75193 1999 VN171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
75194 1999 VQ171 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75195 1999 VJ173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
75196 1999 VK173 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
75197 1999 VQ173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
75198 1999 VR173 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
75199 1999 VK176 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
75200 1999 VG177 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL