Danh sách tiểu hành tinh/73201–73300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73201 2002 JU13 07/05/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
73202 2002 JY14 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73203 2002 JR15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73204 2002 JZ15 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
73205 2002 JY16 07/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
73206 2002 JK18 07/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
73207 2002 JJ19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73208 2002 JK19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
73209 2002 JM19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
73210 2002 JA20 08/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73211 2002 JK21 08/05/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
73212 2002 JB22 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73213 2002 JN22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73214 2002 JQ22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73215 2002 JS22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73216 2002 JW22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73217 2002 JX23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73218 2002 JA24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73219 2002 JB24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73220 2002 JO24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73221 2002 JP24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73222 2002 JB25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73223 2002 JD25 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
73224 2002 JK25 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73225 2002 JN25 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73226 2002 JW25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73227 2002 JO26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73228 2002 JA27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73229 2002 JP28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73230 2002 JS28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73231 2002 JY28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73232 2002 JC29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73233 2002 JN30 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
73234 2002 JX32 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
73235 2002 JM33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73236 2002 JR33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73237 2002 JA34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73238 2002 JL34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73239 2002 JU34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73240 2002 JB36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73241 2002 JC36 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73242 2002 JJ36 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73243 2002 JK36 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
73244 2002 JS38 09/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
73245 2002 JU39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
73246 2002 JO40 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
73247 2002 JY40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73248 2002 JC41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73249 2002 JG41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73250 2002 JL42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73251 2002 JM42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73252 2002 JQ42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73253 2002 JF43 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
73254 2002 JK43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73255 2002 JL43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73256 2002 JN43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73257 2002 JM44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73258 2002 JV44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73259 2002 JY45 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73260 2002 JP46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73261 2002 JX46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73262 2002 JK47 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
73263 2002 JP47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73264 2002 JU47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73265 2002 JW48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73266 2002 JN49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73267 2002 JD50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73268 2002 JN50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73269 2002 JS50 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
73270 2002 JY50 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
73271 2002 JH51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73272 2002 JW51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
73273 2002 JZ51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
73274 2002 JU52 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73275 2002 JT53 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
73276 2002 JU53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73277 2002 JP58 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
73278 2002 JU58 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73279 2002 JZ58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73280 2002 JK59 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
73281 2002 JZ59 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
73282 2002 JH61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73283 2002 JW62 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73284 2002 JW63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73285 2002 JB64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73286 2002 JF64 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
73287 2002 JO64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73288 2002 JP64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73289 2002 JW64 09/05/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
73290 2002 JB65 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
73291 2002 JG65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
73292 2002 JU65 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
73293 2002 JH66 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73294 2002 JU66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
73295 2002 JM67 08/05/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 11 km MPC · JPL
73296 2002 JY67 12/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 5,5 km MPC · JPL
73297 2002 JP68 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73298 2002 JX68 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73299 2002 JO69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73300 2002 JY69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL