Danh sách tiểu hành tinh/72201–72300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72201 2000 YX132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
72202 2000 YY132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
72203 2000 YJ133 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
72204 2000 YV133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
72205 2000 YO137 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72206 2000 YL139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72207 2000 YM139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
72208 2000 YP139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72209 2000 YD143 19/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
72210 2001 AK 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
72211 2001 AS 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
72212 2001 AT 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
72213 2001 AU 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
72214 2001 AM3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72215 2001 AJ4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72216 2001 AG5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72217 2001 AQ5 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72218 2001 AL6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72219 2001 AC7 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72220 2001 AJ9 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72221 2001 AY9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72222 2001 AD10 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72223 2001 AM10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72224 2001 AN11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72225 2001 AP12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72226 2001 AJ13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72227 2001 AA14 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72228 2001 AR14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72229 2001 AK15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72230 2001 AN15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72231 2001 AC16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72232 2001 AD16 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72233 2001 AJ16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72234 2001 AR16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72235 2001 AA17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72236 2001 AD19 04/01/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
72237 2001 AX20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72238 2001 AE21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72239 2001 AF21 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72240 2001 AL21 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72241 2001 AN23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72242 2001 AT23 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72243 2001 AW24 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72244 2001 AH25 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72245 2001 AS25 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72246 2001 AL26 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72247 2001 AH27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72248 2001 AL28 06/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72249 2001 AX28 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72250 2001 AO29 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72251 2001 AJ31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72252 2001 AQ31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72253 2001 AT31 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72254 2001 AW31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72255 2001 AZ31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72256 2001 AQ32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72257 2001 AV32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72258 2001 AW32 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72259 2001 AY32 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72260 2001 AQ33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72261 2001 AC34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72262 2001 AD35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72263 2001 AG35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72264 2001 AE38 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72265 2001 AJ41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72266 2001 AL41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72267 2001 AN41 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72268 2001 AO41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72269 2001 AQ41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72270 2001 AQ42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
72271 2001 AS42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
72272 2001 AQ43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
72273 2001 AR44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
72274 2001 AB45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
72275 2001 AE45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
72276 2001 AN45 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72277 2001 AZ49 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
72278 2001 AZ51 12/01/2001 Kvistaberg UDAS 3,0 km MPC · JPL
72279 2001 BT 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
72280 2001 BJ2 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
72281 2001 BF4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72282 2001 BH6 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72283 2001 BT7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72284 2001 BG8 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72285 2001 BJ9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72286 2001 BL9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72287 2001 BA11 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
72288 2001 BC13 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72289 2001 BW14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
72290 2001 BQ15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
72291 2001 BA17 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72292 2001 BE22 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72293 2001 BH22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72294 2001 BG23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72295 2001 BO24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72296 2001 BX24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72297 2001 BV26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72298 2001 BT28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72299 2001 BC29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72300 2001 BM29 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL