Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/73101–73200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
73101 2002 GZ21 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73102 2002 GC24 15/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73103 2002 GZ24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
73104 2002 GO25 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
73105 2002 GR25 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
73106 2002 GV25 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73107 2002 GL26 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73108 2002 GS36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
73109 2002 GD37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73110 2002 GT38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
73111 2002 GK40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
73112 2002 GE43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73113 2002 GS43 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
73114 2002 GQ44 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
73115 2002 GP45 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
73116 2002 GD49 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73117 2002 GF51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
73118 2002 GV53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
73119 2002 GZ53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
73120 2002 GS55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73121 2002 GN56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73122 2002 GO57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
73123 2002 GS58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
73124 2002 GB60 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
73125 2002 GJ63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
73126 2002 GB65 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73127 2002 GD68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
73128 2002 GE68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
73129 2002 GM71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
73130 2002 GW73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
73131 2002 GE74 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73132 2002 GK74 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73133 2002 GD75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73134 2002 GE75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73135 2002 GG75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73136 2002 GX75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73137 2002 GK76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
73138 2002 GO76 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73139 2002 GM84 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73140 2002 GH87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73141 2002 GK87 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73142 2002 GU87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
73143 2002 GF89 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
73144 2002 GP95 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73145 2002 GQ95 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
73146 2002 GJ98 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73147 2002 GS98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73148 2002 GH99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73149 2002 GC100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73150 2002 GX100 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
73151 2002 GO102 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
73152 2002 GV102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73153 2002 GM105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
73154 2002 GD110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73155 2002 GU110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
73156 2002 GZ122 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
73157 2002 GB127 12/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
73158 2002 GN138 12/04/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
73159 2002 GY140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
73160 2002 GZ143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
73161 2002 GC146 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
73162 2002 GA151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73163 2002 GK152 12/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
73164 2002 GL154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
73165 2002 GE166 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
73166 2002 GF166 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
73167 2002 GC167 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73168 2002 GM170 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
73169 2002 GE174 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
73170 2002 HQ1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
73171 2002 HE2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
73172 2002 HG2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
73173 2002 HV2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73174 2002 HG3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73175 2002 HH5 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
73176 2002 HW6 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
73177 2002 HK7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
73178 2002 HH10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
73179 2002 HO10 21/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
73180 2002 HY10 18/04/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
73181 2002 HB12 29/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73182 2002 HY14 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
73183 2002 HT15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
73184 2002 JN 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
73185 2002 JP 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
73186 2002 JQ 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
73187 2002 JS 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
73188 2002 JU 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
73189 2002 JV 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
73190 2002 JJ1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
73191 2002 JY1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
73192 2002 JE3 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
73193 2002 JQ5 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
73194 2002 JY7 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
73195 2002 JQ10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
73196 2002 JZ10 08/05/2002 Emerald Lane L. Ball 2,2 km MPC · JPL
73197 2002 JL12 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
73198 2002 JQ12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
73199 Orlece 2002 JY12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
73200 2002 JP13 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL