Danh sách tiểu hành tinh/72101–72200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72101 2000 YB51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72102 2000 YB52 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72103 2000 YK52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72104 2000 YU52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72105 2000 YO53 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72106 2000 YD54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72107 2000 YL54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72108 2000 YT54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72109 2000 YF55 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72110 2000 YR55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72111 2000 YH56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72112 2000 YX57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72113 2000 YO58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72114 2000 YJ60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72115 2000 YQ61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72116 2000 YS62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72117 2000 YU62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72118 2000 YK63 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72119 2000 YL63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72120 2000 YP63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72121 2000 YT63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72122 2000 YV63 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72123 2000 YP65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
72124 2000 YX67 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72125 2000 YP68 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72126 2000 YQ68 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72127 2000 YS71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72128 2000 YW72 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72129 2000 YP73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72130 2000 YV74 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72131 2000 YA75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72132 2000 YY75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72133 2000 YB77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72134 2000 YL77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72135 2000 YS79 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72136 2000 YG80 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72137 2000 YT81 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72138 2000 YQ84 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72139 2000 YS84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72140 2000 YD85 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
72141 2000 YL85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72142 2000 YS85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72143 2000 YQ86 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72144 2000 YZ86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72145 2000 YD87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72146 2000 YV87 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72147 2000 YP90 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72148 2000 YY91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72149 2000 YX92 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72150 2000 YO93 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72151 2000 YL96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72152 2000 YY96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72153 2000 YE97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72154 2000 YY97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72155 2000 YM98 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72156 2000 YJ99 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72157 2000 YR99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72158 2000 YU99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72159 2000 YY101 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72160 2000 YH102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72161 2000 YZ102 28/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
72162 2000 YK103 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72163 2000 YG104 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72164 2000 YL104 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72165 2000 YJ105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72166 2000 YL105 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72167 2000 YX106 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72168 2000 YL107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72169 2000 YW107 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72170 2000 YU108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72171 2000 YW108 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72172 2000 YB109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72173 2000 YC109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72174 2000 YO109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72175 2000 YD110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72176 2000 YQ110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72177 2000 YR110 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72178 2000 YE113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72179 2000 YH113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72180 2000 YT114 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72181 2000 YU115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72182 2000 YZ115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72183 2000 YB117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72184 2000 YH117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72185 2000 YK117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72186 2000 YH118 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72187 2000 YM120 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72188 2000 YU120 19/12/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
72189 2000 YA121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72190 2000 YG124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
72191 2000 YT125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72192 2000 YZ125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72193 2000 YX127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
72194 2000 YA128 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
72195 2000 YD128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
72196 2000 YO128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
72197 2000 YT128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
72198 2000 YY129 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72199 2000 YM132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
72200 2000 YQ132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL