Danh sách tiểu hành tinh/72701–72800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72701 2001 FZ77 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
72702 2001 FQ78 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72703 2001 FM79 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72704 2001 FX79 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72705 2001 FO80 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72706 2001 FU80 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72707 2001 FX80 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72708 2001 FS81 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72709 2001 FP82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72710 2001 FV82 23/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
72711 2001 FW82 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72712 2001 FT84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
72713 2001 FQ86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
72714 2001 FV86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
72715 2001 FW86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
72716 2001 FQ87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
72717 2001 FA88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72718 2001 FJ90 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72719 2001 FT90 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72720 2001 FB91 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72721 2001 FX91 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72722 2001 FA92 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72723 2001 FH93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72724 2001 FV93 16/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72725 2001 FP94 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72726 2001 FY94 16/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72727 2001 FP96 16/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
72728 2001 FQ96 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
72729 2001 FY96 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72730 2001 FR99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72731 2001 FM100 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72732 2001 FR101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72733 2001 FT101 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72734 2001 FA102 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72735 2001 FM102 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
72736 2001 FM103 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72737 2001 FF104 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72738 2001 FG104 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72739 2001 FU105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
72740 2001 FZ105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
72741 2001 FN106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
72742 2001 FY108 18/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72743 2001 FS115 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72744 2001 FF116 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72745 2001 FU117 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
72746 2001 FN120 26/03/2001 [Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72747 2001 FR121 24/03/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
72748 2001 FR126 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72749 2001 FX126 26/03/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
72750 2001 FH127 29/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
72751 2001 FW128 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72752 2001 FR129 28/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72753 2001 FK130 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72754 2001 FC131 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
72755 2001 FO132 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
72756 2001 FA135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
72757 2001 FP135 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
72758 2001 FB136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
72759 2001 FF139 21/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
72760 2001 FZ139 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
72761 2001 FS142 23/03/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
72762 2001 FT142 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72763 2001 FT143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
72764 2001 FA144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
72765 2001 FK144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72766 2001 FS144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
72767 2001 FJ145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
72768 2001 FD146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
72769 2001 FQ147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
72770 2001 FR147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
72771 2001 FT147 24/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72772 2001 FU147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
72773 2001 FL150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
72774 2001 FV150 24/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72775 2001 FJ152 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72776 2001 FL152 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
72777 2001 FJ154 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
72778 2001 FV157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
72779 2001 FA159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
72780 2001 FW163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
72781 2001 FG166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
72782 2001 FF167 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72783 2001 FX168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
72784 2001 FA170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
72785 2001 FB170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
72786 2001 FZ170 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
72787 2001 FB171 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
72788 2001 FV171 24/03/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
72789 2001 FG173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
72790 2001 FR175 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72791 2001 FW175 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72792 2001 FD176 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
72793 2001 FF176 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72794 2001 FA178 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72795 2001 FJ179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
72796 2001 FR179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
72797 2001 FU180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
72798 2001 FL186 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
72799 2001 FC188 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72800 2001 FR188 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL