Danh sách tiểu hành tinh/72601–72700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72601 2001 FH13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
72602 2001 FC14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
72603 2001 FG15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
72604 2001 FK15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
72605 2001 FQ15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
72606 2001 FD16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
72607 2001 FH17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72608 2001 FL17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
72609 2001 FN17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
72610 2001 FJ18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
72611 2001 FO18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
72612 2001 FT19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
72613 2001 FK20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
72614 2001 FU20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
72615 2001 FK21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
72616 2001 FO21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
72617 2001 FY21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
72618 2001 FC23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
72619 2001 FO23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72620 2001 FG25 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72621 2001 FJ25 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
72622 2001 FE26 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
72623 2001 FK26 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72624 2001 FH27 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72625 2001 FP27 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72626 2001 FR27 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72627 2001 FZ27 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72628 2001 FR29 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
72629 2001 FZ29 20/03/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
72630 2001 FO30 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
72631 2001 FW30 21/03/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
72632 Coralina 2001 FF31 23/03/2001 Gnosca S. Sposetti 7,1 km MPC · JPL
72633 Randygroth 2001 FJ31 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
72634 2001 FF33 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72635 2001 FM34 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
72636 2001 FB35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72637 2001 FA36 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72638 2001 FK36 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72639 2001 FX36 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72640 2001 FQ37 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72641 2001 FT37 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72642 2001 FC40 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72643 2001 FJ40 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72644 2001 FC41 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72645 2001 FX41 18/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
72646 2001 FB42 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72647 2001 FO42 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72648 2001 FY42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72649 2001 FU43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72650 2001 FP44 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72651 2001 FU44 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72652 2001 FZ44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72653 2001 FA45 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72654 2001 FD46 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
72655 2001 FK46 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
72656 2001 FL46 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72657 2001 FM46 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72658 2001 FS46 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72659 2001 FV46 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72660 2001 FA47 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72661 2001 FB48 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
72662 2001 FT48 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72663 2001 FD49 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72664 2001 FH49 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
72665 2001 FQ49 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72666 2001 FU50 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72667 2001 FY50 18/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
72668 2001 FG51 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72669 2001 FF52 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
72670 2001 FL52 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72671 2001 FS52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72672 2001 FG53 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72673 2001 FW53 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
72674 2001 FB54 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72675 2001 FP54 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72676 2001 FM56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
72677 2001 FA60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72678 2001 FY60 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72679 2001 FF61 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72680 2001 FJ62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72681 2001 FO62 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72682 2001 FV63 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
72683 2001 FS64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72684 2001 FX65 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72685 2001 FG66 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72686 2001 FQ67 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72687 2001 FW68 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
72688 2001 FG69 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72689 2001 FD70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72690 2001 FX71 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72691 2001 FA72 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
72692 2001 FN72 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72693 2001 FS72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72694 2001 FT72 19/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
72695 2001 FN73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
72696 2001 FJ74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72697 2001 FX75 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72698 2001 FZ75 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
72699 2001 FN76 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
72700 2001 FC77 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL