Danh sách tiểu hành tinh/72301–72400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72301 2001 BS30 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
72302 2001 BD31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72303 2001 BU31 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
72304 2001 BC32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72305 2001 BB34 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72306 2001 BF34 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72307 2001 BT34 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72308 2001 BZ34 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72309 2001 BJ36 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72310 2001 BV39 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
72311 2001 BU40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72312 2001 BE43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72313 2001 BM43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72314 2001 BR43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72315 2001 BS44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72316 2001 BX44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72317 2001 BA45 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72318 2001 BN47 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72319 2001 BS47 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
72320 2001 BW47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72321 2001 BJ48 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72322 2001 BB49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72323 2001 BQ50 27/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
72324 2001 BM54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
72325 2001 BT55 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72326 2001 BL56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72327 2001 BG59 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72328 2001 BP59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72329 2001 BR59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72330 2001 BU59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72331 2001 BX59 26/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
72332 2001 BC60 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72333 2001 BP60 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
72334 2001 BX60 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72335 2001 BJ61 24/01/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
72336 2001 BY61 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72337 2001 BO62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72338 2001 BC63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72339 2001 BW63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72340 2001 BO64 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
72341 2001 BJ65 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72342 2001 BS66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72343 2001 BT67 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72344 2001 BX68 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72345 2001 BC69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72346 2001 BG69 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72347 2001 BN69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72348 2001 BU69 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72349 2001 BZ70 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72350 2001 BG71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72351 2001 BJ71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72352 2001 BK72 31/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72353 2001 BW72 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
72354 2001 BR74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
72355 2001 BW74 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
72356 2001 BY74 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72357 2001 BA75 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
72358 2001 BH76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72359 2001 BX76 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
72360 2001 BM77 26/01/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
72361 2001 BX77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
72362 2001 BT78 22/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
72363 2001 BQ79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72364 2001 BU79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72365 2001 BY79 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72366 2001 CO 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72367 2001 CL1 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72368 2001 CT2 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
72369 2001 CC3 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72370 2001 CD3 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
72371 2001 CP3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
72372 2001 CY4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72373 2001 CE5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
72374 2001 CS5 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
72375 2001 CU6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72376 2001 CY6 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
72377 2001 CH8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72378 2001 CZ8 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
72379 2001 CR9 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72380 2001 CF10 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
72381 2001 CM10 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
72382 2001 CR10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72383 2001 CF11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72384 2001 CF12 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72385 2001 CK12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72386 2001 CW12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72387 2001 CF13 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72388 2001 CC16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
72389 2001 CE16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72390 2001 CL16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72391 2001 CB17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72392 2001 CH17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72393 2001 CH18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
72394 2001 CJ19 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72395 2001 CG20 03/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72396 2001 CU20 04/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
72397 2001 CV21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72398 2001 CJ22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
72399 2001 CN22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
72400 2001 CX22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL