Danh sách tiểu hành tinh/71301–71400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71301 2000 AY65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71302 2000 AU66 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71303 2000 AZ67 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71304 2000 AE68 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
71305 2000 AG68 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71306 2000 AS69 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71307 2000 AO70 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71308 2000 AU70 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71309 2000 AS71 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71310 2000 AJ74 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71311 2000 AO75 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71312 2000 AT75 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71313 2000 AS76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71314 2000 AW76 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71315 2000 AM77 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71316 2000 AA78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71317 2000 AY78 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71318 2000 AO81 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71319 2000 AQ82 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71320 2000 AV82 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71321 2000 AB83 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71322 2000 AP83 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71323 2000 AF84 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71324 2000 AJ84 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71325 2000 AN84 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71326 2000 AU84 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71327 2000 AA85 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71328 2000 AH85 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
71329 2000 AH86 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71330 2000 AZ86 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71331 2000 AY89 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71332 2000 AQ90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71333 2000 AW91 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71334 2000 AP94 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71335 2000 AK96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71336 2000 AE99 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71337 2000 AG99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71338 2000 AK99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71339 2000 AR99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71340 2000 AW99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71341 2000 AD101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71342 2000 AJ102 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71343 2000 AV102 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71344 2000 AF103 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71345 2000 AH104 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71346 2000 AV104 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71347 2000 AH105 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71348 2000 AL107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71349 2000 AP107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71350 2000 AF108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71351 2000 AJ108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71352 2000 AH109 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71353 2000 AT110 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71354 2000 AO111 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71355 2000 AE112 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71356 2000 AR114 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71357 2000 AJ122 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71358 2000 AZ123 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71359 2000 AF124 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71360 2000 AT126 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71361 2000 AP129 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71362 2000 AB133 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71363 2000 AK134 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71364 2000 AW134 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71365 2000 AY134 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71366 2000 AU135 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71367 2000 AO137 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
71368 2000 AX137 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71369 2000 AJ139 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71370 2000 AK139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71371 2000 AR139 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71372 2000 AS139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71373 2000 AQ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71374 2000 AJ141 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71375 2000 AT141 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
71376 2000 AP143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71377 2000 AG145 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71378 2000 AP145 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71379 2000 AA146 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71380 2000 AC148 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71381 2000 AD149 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71382 2000 AT149 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
71383 2000 AH151 05/01/2000 Kvistaberg UDAS 3,8 km MPC · JPL
71384 2000 AQ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71385 2000 AR151 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71386 2000 AE153 06/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
71387 2000 AD154 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71388 2000 AT154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71389 2000 AQ156 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71390 2000 AB161 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71391 2000 AK161 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71392 2000 AV162 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71393 2000 AA163 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71394 2000 AX163 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71395 2000 AA164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71396 2000 AV166 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71397 2000 AJ167 08/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71398 2000 AV168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71399 2000 AZ168 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71400 2000 AF169 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL