Danh sách tiểu hành tinh/71201–71300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71201 1999 XL239 07/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
71202 1999 XJ241 12/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
71203 1999 XK242 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71204 1999 XQ242 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71205 1999 XD244 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71206 1999 XK244 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71207 1999 XB245 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71208 1999 XO248 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71209 1999 XX248 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71210 1999 XE256 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71211 1999 XO257 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71212 1999 XX257 07/12/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
71213 1999 XA259 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71214 1999 XG261 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
71215 1999 XY261 03/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71216 1999 YP1 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71217 1999 YQ1 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71218 1999 YF5 27/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
71219 1999 YK6 30/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71220 1999 YY8 31/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
71221 1999 YL9 31/12/1999 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 5,2 km MPC · JPL
71222 1999 YQ9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
71223 1999 YF10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
71224 1999 YW12 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
71225 1999 YU13 31/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
71226 1999 YG14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
71227 1999 YO15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
71228 1999 YP15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
71229 1999 YD17 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
71230 1999 YR17 17/12/1999 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
71231 1999 YY22 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
71232 1999 YH26 30/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71233 2000 AC 01/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
71234 2000 AE2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
71235 2000 AD3 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 6,8 km MPC · JPL
71236 2000 AC5 03/01/2000 Chiyoda T. Kojima 7,3 km MPC · JPL
71237 2000 AJ7 02/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71238 2000 AL7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71239 2000 AM7 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71240 2000 AU7 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71241 2000 AG8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71242 2000 AQ8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71243 2000 AK9 02/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71244 2000 AM9 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71245 2000 AE10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71246 2000 AB11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71247 2000 AJ11 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71248 2000 AJ13 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71249 2000 AK14 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71250 2000 AS14 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71251 2000 AH15 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71252 2000 AR15 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71253 2000 AT15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71254 2000 AV15 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71255 2000 AU16 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71256 2000 AV16 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71257 2000 AV17 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71258 2000 AO20 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71259 2000 AX22 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71260 2000 AB23 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71261 2000 AC23 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71262 2000 AR23 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71263 2000 AN25 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71264 2000 AT27 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71265 2000 AW27 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71266 2000 AC28 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71267 2000 AL29 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
71268 2000 AF30 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71269 2000 AK31 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71270 2000 AZ31 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71271 2000 AB32 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71272 2000 AY33 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71273 2000 AG35 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71274 2000 AC37 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71275 2000 AM39 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71276 2000 AX39 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71277 2000 AH44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
71278 2000 AR45 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71279 2000 AX45 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71280 2000 AZ46 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71281 2000 AD47 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71282 Holuby 2000 AC48 06/01/2000 Modra A. Galád, P. Kolény 6,4 km MPC · JPL
71283 2000 AB50 04/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
71284 2000 AE50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
71285 2000 AB51 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71286 2000 AX51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71287 2000 AM52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71288 2000 AD53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71289 2000 AZ53 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71290 2000 AP54 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71291 2000 AS56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71292 2000 AO57 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71293 2000 AX58 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71294 2000 AB59 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71295 2000 AG59 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71296 2000 AH60 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71297 2000 AF62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71298 2000 AH62 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
71299 2000 AY62 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71300 2000 AB65 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL