Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/71101–71200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71101 1999 XY140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71102 1999 XH144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
71103 1999 XN144 11/12/1999 Oohira T. Urata 3,6 km MPC · JPL
71104 1999 XA145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
71105 1999 XP151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
71106 1999 XS151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
71107 1999 XT151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
71108 1999 XL153 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71109 1999 XN153 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71110 1999 XZ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71111 1999 XO155 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71112 1999 XP155 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71113 1999 XV155 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71114 1999 XY155 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71115 1999 XW156 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71116 1999 XO157 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71117 1999 XW157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71118 1999 XH159 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71119 1999 XJ161 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71120 1999 XJ162 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71121 1999 XY163 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71122 1999 XC165 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71123 1999 XM168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71124 1999 XR173 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71125 1999 XY173 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71126 1999 XU174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71127 1999 XX175 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71128 1999 XO176 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
71129 1999 XQ176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71130 1999 XX176 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71131 1999 XY176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71132 1999 XB177 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
71133 1999 XQ177 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71134 1999 XR177 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71135 1999 XM178 10/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
71136 1999 XV178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
71137 1999 XQ179 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71138 1999 XY179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71139 1999 XB180 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71140 1999 XK180 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71141 1999 XX180 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71142 1999 XP181 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71143 1999 XR181 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71144 1999 XW182 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71145 1999 XA183 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71146 1999 XQ183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71147 1999 XZ183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
71148 1999 XV184 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71149 1999 XE186 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71150 1999 XW186 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71151 1999 XZ188 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71152 1999 XM189 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71153 1999 XR190 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71154 1999 XJ192 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
71155 1999 XP193 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71156 1999 XA194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71157 1999 XD194 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71158 1999 XQ194 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
71159 1999 XK195 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71160 1999 XS195 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71161 1999 XX195 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71162 1999 XX197 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71163 1999 XU199 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71164 1999 XF202 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71165 1999 XJ202 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71166 1999 XL203 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71167 1999 XZ203 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71168 1999 XQ204 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71169 1999 XV204 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71170 1999 XE206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71171 1999 XG206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71172 1999 XK206 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71173 1999 XA209 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71174 1999 XO210 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71175 1999 XS212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71176 1999 XT212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71177 1999 XA213 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71178 1999 XB213 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71179 1999 XM213 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71180 1999 XG214 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71181 1999 XA215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71182 1999 XB215 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71183 1999 XO215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71184 1999 XJ217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
71185 1999 XS220 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71186 1999 XX222 15/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71187 1999 XG224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
71188 1999 XH224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
71189 1999 XL229 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
71190 1999 XO229 07/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71191 1999 XX229 07/12/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
71192 1999 XC230 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
71193 1999 XG231 07/12/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
71194 1999 XH231 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
71195 1999 XO231 08/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
71196 1999 XP233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
71197 1999 XE234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
71198 1999 XX234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
71199 1999 XM236 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
71200 1999 XT236 05/12/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL