Danh sách tiểu hành tinh/71501–71600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71501 2000 CQ23 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71502 2000 CT25 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71503 2000 CR26 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71504 2000 CT28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71505 2000 CD30 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71506 2000 CS30 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71507 2000 CP34 04/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
71508 2000 CL35 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71509 2000 CT37 03/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71510 2000 CW49 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71511 2000 CF51 02/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
71512 2000 CL51 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71513 2000 CD55 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71514 2000 CG55 03/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
71515 2000 CL55 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71516 2000 CT56 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71517 2000 CO59 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
71518 2000 CP62 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71519 2000 CB63 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71520 2000 CE69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
71521 2000 CT70 07/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71522 2000 CV72 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
71523 2000 CO76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
71524 2000 CM78 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
71525 2000 CL79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
71526 2000 CO81 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71527 2000 CD82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
71528 2000 CY84 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71529 2000 CZ84 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71530 2000 CQ87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71531 2000 CL89 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71532 2000 CB91 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
71533 2000 CL91 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
71534 2000 CU92 06/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71535 2000 CY93 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71536 2000 CF94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71537 2000 CE99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
71538 Robertfried 2000 CB107 05/02/2000 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71539 VanZandt 2000 CG112 07/02/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
71540 2000 CN113 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
71541 2000 CK115 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71542 2000 CR116 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71543 2000 CM120 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71544 2000 CD123 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71545 2000 CK124 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71546 2000 DK2 24/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,0 km MPC · JPL
71547 2000 DB3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
71548 2000 DY3 28/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
71549 2000 DF6 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71550 2000 DG6 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
71551 2000 DW6 27/02/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 4,2 km MPC · JPL
71552 2000 DR7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
71553 2000 DD8 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
71554 2000 DV11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
71555 2000 DY15 27/02/2000 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
71556 Page 2000 DW17 27/02/2000 Jornada D. S. Dixon 4,2 km MPC · JPL
71557 2000 DZ19 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71558 2000 DH21 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
71559 2000 DU22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71560 2000 DU23 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71561 2000 DU25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71562 2000 DV25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71563 2000 DT26 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71564 2000 DG28 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71565 2000 DB29 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71566 2000 DU34 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71567 2000 DV34 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71568 2000 DS39 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71569 2000 DG40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71570 2000 DR40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
71571 2000 DM42 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71572 2000 DW42 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
71573 2000 DO43 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71574 2000 DJ49 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
71575 2000 DC50 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
71576 2000 DH53 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
71577 2000 DU55 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71578 2000 DO57 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71579 2000 DO58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71580 2000 DH59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71581 2000 DG60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71582 2000 DD61 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
71583 2000 DW61 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71584 2000 DD62 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71585 2000 DS64 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71586 2000 DV66 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71587 2000 DX66 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71588 2000 DK68 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
71589 2000 DF69 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
71590 2000 DN71 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71591 2000 DP71 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71592 2000 DM76 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
71593 2000 DP77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71594 2000 DT77 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
71595 2000 DW77 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71596 2000 DG80 28/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
71597 2000 DD83 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71598 2000 DG84 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
71599 2000 DP84 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71600 2000 DK87 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL