Danh sách tiểu hành tinh/70501–70600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70501 1999 TZ95 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70502 1999 TB97 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70503 1999 TN98 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70504 1999 TR99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70505 1999 TU99 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70506 1999 TX101 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
70507 1999 TP102 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70508 1999 TC103 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70509 1999 TD103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70510 1999 TK103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70511 1999 TL103 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70512 1999 TM103 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70513 1999 TC104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70514 1999 TO104 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70515 1999 TO105 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
70516 1999 TQ105 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70517 1999 TU105 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70518 1999 TS107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70519 1999 TD108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70520 1999 TX108 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70521 1999 TF109 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70522 1999 TE110 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70523 1999 TL110 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70524 1999 TH112 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70525 1999 TW112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70526 1999 TG113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70527 1999 TQ115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70528 1999 TF116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70529 1999 TR116 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70530 1999 TP117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70531 1999 TT119 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70532 1999 TX120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70533 1999 TD121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70534 1999 TP121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70535 1999 TU121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70536 1999 TW121 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70537 1999 TB122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70538 1999 TD122 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70539 1999 TR122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70540 1999 TS122 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70541 1999 TW122 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70542 1999 TK123 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70543 1999 TQ126 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70544 1999 TW126 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70545 1999 TL127 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70546 1999 TB128 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70547 1999 TR131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70548 1999 TF134 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70549 1999 TM135 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70550 1999 TN138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70551 1999 TR138 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70552 1999 TF139 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70553 1999 TK139 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
70554 1999 TS139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70555 1999 TW139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70556 1999 TH140 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70557 1999 TF141 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70558 1999 TM141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70559 1999 TD143 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70560 1999 TP143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70561 1999 TU143 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70562 1999 TB145 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70563 1999 TH147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70564 1999 TP147 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70565 1999 TC150 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70566 1999 TB151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70567 1999 TK151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70568 1999 TA153 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70569 1999 TU153 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70570 1999 TW154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70571 1999 TQ156 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70572 1999 TA157 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70573 1999 TD161 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70574 1999 TR161 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70575 1999 TZ161 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70576 1999 TP162 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70577 1999 TK163 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70578 1999 TF164 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70579 1999 TM164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70580 1999 TN164 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70581 1999 TJ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70582 1999 TR165 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70583 1999 TA168 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70584 1999 TJ168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70585 1999 TA170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70586 1999 TE170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70587 1999 TF170 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70588 1999 TA173 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70589 1999 TO173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70590 1999 TY173 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70591 1999 TU175 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70592 1999 TD177 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70593 1999 TD178 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70594 1999 TH178 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70595 1999 TT180 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70596 1999 TV180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70597 1999 TE182 11/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70598 1999 TP185 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70599 1999 TC186 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
70600 1999 TC187 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL