Danh sách tiểu hành tinh/70301–70400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70301 1999 RZ130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70302 1999 RD131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70303 1999 RX131 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70304 1999 RE133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70305 1999 RQ133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70306 1999 RL134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70307 1999 RV134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70308 1999 RO135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70309 1999 RL136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70310 1999 RW136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70311 1999 RG137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70312 1999 RM137 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70313 1999 RK138 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70314 1999 RN138 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70315 1999 RE139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70316 1999 RQ139 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
70317 1999 RP143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70318 1999 RE145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70319 1999 RP146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70320 1999 RY147 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70321 1999 RC149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70322 1999 RU150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70323 1999 RW152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70324 1999 RK153 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
70325 1999 RT156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70326 1999 RS158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70327 1999 RQ160 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70328 1999 RH161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70329 1999 RY163 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70330 1999 RS165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70331 1999 RW165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70332 1999 RF166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70333 1999 RA168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70334 1999 RT168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70335 1999 RC169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70336 1999 RO169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70337 1999 RE170 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70338 1999 RL170 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70339 1999 RQ170 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
70340 1999 RF173 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70341 1999 RJ174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70342 1999 RA175 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70343 1999 RH176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70344 1999 RR176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70345 1999 RF177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70346 1999 RO177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70347 1999 RA178 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70348 1999 RE179 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70349 1999 RV180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70350 1999 RE181 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
70351 1999 RM182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70352 1999 RV182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70353 1999 RB183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70354 1999 RM183 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70355 1999 RC185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70356 1999 RP185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70357 1999 RM186 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70358 1999 RN186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70359 1999 RD187 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70360 1999 RV188 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70361 1999 RK189 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
70362 1999 RF191 11/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70363 1999 RJ193 13/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70364 1999 RN194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70365 1999 RF198 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70366 1999 RQ198 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70367 1999 RH199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70368 1999 RN202 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70369 1999 RL205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70370 1999 RS205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
70371 1999 RB206 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70372 1999 RN207 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
70373 1999 RY207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70374 1999 RD210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70375 1999 RM210 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70376 1999 RB211 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70377 1999 RE211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70378 1999 RG211 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70379 1999 RL212 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70380 1999 RQ212 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70381 1999 RZ213 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
70382 1999 RK214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
70383 1999 RK218 04/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70384 1999 RS219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
70385 1999 RU219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
70386 1999 RO220 05/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
70387 1999 RW221 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
70388 1999 RD224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
70389 1999 RS225 04/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70390 1999 RY227 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
70391 1999 RP230 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70392 1999 RS230 08/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70393 1999 RC237 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70394 1999 RP237 08/09/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
70395 1999 RM238 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
70396 1999 RQ238 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70397 1999 RH239 08/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70398 1999 RD240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
70399 1999 RQ240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
70400 1999 RG241 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL