Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/70101–70200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70101 1999 JD122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70102 1999 JE123 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70103 1999 JZ131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70104 1999 JG138 08/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
70105 1999 KE7 17/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70106 1999 KH10 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70107 1999 KS11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70108 1999 KO12 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70109 1999 KN17 17/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
70110 1999 LK 06/06/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
70111 1999 LM7 09/06/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
70112 1999 LP9 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70113 1999 LY9 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70114 1999 LA13 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70115 1999 LP20 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70116 1999 LQ23 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70117 1999 LB24 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70118 1999 LM25 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70119 1999 LU28 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
70120 1999 LL34 11/06/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
70121 1999 LY34 13/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
70122 1999 MX 22/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
70123 1999 ME1 24/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
70124 1999 NY 10/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
70125 1999 NZ 07/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
70126 1999 NT2 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70127 1999 NC4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70128 1999 NF4 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70129 1999 ND6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70130 1999 NO6 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70131 1999 NQ6 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70132 1999 NV6 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70133 1999 NC7 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70134 1999 NQ7 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70135 1999 NP9 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70136 1999 NY9 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
70137 1999 NJ10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70138 1999 NW10 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70139 1999 NK11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70140 1999 NX15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70141 1999 NE18 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70142 1999 NP18 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70143 1999 NO19 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70144 1999 NH20 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70145 1999 NW20 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70146 1999 NX23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70147 1999 NP25 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70148 1999 NT26 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70149 1999 NL30 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70150 1999 NS31 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70151 1999 NL32 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70152 1999 NX33 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70153 1999 NO34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70154 1999 NX34 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70155 1999 NF35 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70156 1999 NR37 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70157 1999 NV37 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70158 1999 NZ37 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70159 1999 NY39 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70160 1999 NJ45 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70161 1999 NU45 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70162 1999 NV46 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70163 1999 NW46 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70164 1999 NO47 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70165 1999 NT49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70166 1999 NQ50 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70167 1999 NN53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70168 1999 NG61 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70169 1999 NX64 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70170 1999 OD1 18/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
70171 1999 OL2 22/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70172 1999 OQ4 16/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70173 1999 OB5 16/07/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70174 1999 PJ3 11/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
70175 1999 PU4 15/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
70176 1999 PO6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
70177 1999 PC8 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
70178 1999 QC 17/08/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,8 km MPC · JPL
70179 Beppechiara 1999 QQ1 21/08/1999 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
70180 1999 QM2 31/08/1999 Ondřejov L. Kotková 2,6 km MPC · JPL
70181 1999 RA1 04/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70182 1999 RS1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
70183 1999 RA3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
70184 1999 RU3 04/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
70185 1999 RJ9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70186 1999 RE10 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70187 1999 RY10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70188 1999 RE11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70189 1999 RR11 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70190 1999 RW11 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70191 1999 RY11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70192 1999 RE12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
70193 1999 RY13 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70194 1999 RW14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70195 1999 RU15 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70196 1999 RB16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
70197 1999 RS18 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70198 1999 RV21 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70199 1999 RL22 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70200 1999 RO22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL