Danh sách tiểu hành tinh/70601–70700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70601 1999 TM187 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70602 1999 TD188 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70603 1999 TA189 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70604 1999 TA190 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
70605 1999 TN191 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70606 1999 TC195 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70607 1999 TU195 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70608 1999 TC197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70609 1999 TF198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70610 1999 TH198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70611 1999 TB199 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70612 1999 TH200 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70613 1999 TG201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70614 1999 TF204 13/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70615 1999 TZ204 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70616 1999 TD205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70617 1999 TN209 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70618 1999 TP209 14/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70619 1999 TY211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70620 1999 TF213 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70621 1999 TC214 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70622 1999 TO215 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70623 1999 TP215 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70624 1999 TS215 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70625 1999 TA216 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70626 1999 TL216 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70627 1999 TU216 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70628 1999 TE217 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70629 1999 TC218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
70630 1999 TJ219 01/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70631 1999 TY219 01/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
70632 1999 TN220 01/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
70633 1999 TG223 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70634 1999 TR223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70635 1999 TX227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70636 1999 TH230 03/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70637 1999 TK230 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70638 1999 TY232 07/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
70639 1999 TO236 03/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
70640 1999 TR239 04/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70641 1999 TS240 04/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70642 1999 TD242 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70643 1999 TE242 04/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
70644 1999 TU242 04/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
70645 1999 TE243 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
70646 1999 TE244 07/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
70647 1999 TN244 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70648 1999 TY245 07/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70649 1999 TB246 08/10/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
70650 1999 TM247 08/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70651 1999 TV248 08/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
70652 1999 TB249 08/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
70653 1999 TP254 08/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
70654 1999 TN255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70655 1999 TR256 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70656 1999 TF257 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70657 1999 TW258 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70658 1999 TZ260 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
70659 1999 TZ265 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
70660 1999 TV270 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70661 1999 TS274 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
70662 1999 TR282 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70663 1999 TG284 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70664 1999 TE286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
70665 1999 TF286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70666 1999 TW286 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70667 1999 TJ287 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70668 1999 TB288 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70669 1999 TT290 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70670 1999 TU290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70671 1999 TC291 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70672 1999 TM293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70673 1999 TR312 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
70674 1999 TD320 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70675 1999 TY321 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70676 1999 UM 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
70677 1999 UU 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
70678 1999 UB2 18/10/1999 Farpoint Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
70679 Urzidil 1999 UV3 30/10/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
70680 1999 UN4 31/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,2 km MPC · JPL
70681 1999 US4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
70682 1999 UN8 29/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
70683 1999 UT8 29/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
70684 1999 UD9 29/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
70685 1999 UR12 29/10/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
70686 1999 UK14 29/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
70687 1999 UE15 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
70688 1999 UZ15 29/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
70689 1999 UU16 29/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
70690 1999 UF17 31/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70691 1999 UH18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
70692 1999 UY19 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
70693 1999 UR23 28/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70694 1999 US23 28/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
70695 1999 UL25 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
70696 1999 UA26 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70697 1999 UR26 30/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
70698 1999 UW26 30/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70699 1999 US27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
70700 1999 UQ28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL