Danh sách tiểu hành tinh/69601–69700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69601 1998 FB27 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69602 1998 FE28 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69603 1998 FD29 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69604 1998 FH35 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69605 1998 FA38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69606 1998 FX40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69607 1998 FZ41 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69608 1998 FJ42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69609 1998 FQ42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69610 1998 FD43 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69611 1998 FP46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69612 1998 FW46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69613 1998 FK47 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69614 1998 FK48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69615 1998 FF49 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69616 1998 FY49 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69617 1998 FD52 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69618 1998 FY52 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69619 1998 FM53 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69620 1998 FP53 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69621 1998 FA54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69622 1998 FS54 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69623 1998 FM55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
69624 1998 FN57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69625 1998 FG58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
69626 1998 FM59 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
69627 1998 FC62 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
69628 1998 FD62 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69629 1998 FS62 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69630 1998 FA63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69631 1998 FF63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69632 1998 FN64 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69633 1998 FM65 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69634 1998 FH68 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69635 1998 FJ68 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69636 1998 FE71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69637 1998 FN71 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69638 1998 FU71 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69639 1998 FR75 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69640 1998 FP76 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69641 1998 FQ77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69642 1998 FX77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69643 1998 FY77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69644 1998 FT78 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69645 1998 FM79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69646 1998 FV79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69647 1998 FO84 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69648 1998 FW87 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
69649 1998 FK98 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69650 1998 FT99 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69651 1998 FW99 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
69652 1998 FJ101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69653 1998 FT101 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69654 1998 FR102 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69655 1998 FD106 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69656 1998 FV108 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69657 1998 FX108 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69658 1998 FC114 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
69659 1998 FE116 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69660 1998 FP117 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69661 1998 FZ117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69662 1998 FR118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69663 1998 FM119 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
69664 1998 FN122 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69665 1998 FQ122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
69666 1998 FC123 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69667 1998 FL131 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69668 1998 FD133 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69669 1998 FF137 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
69670 1998 FM141 29/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
69671 1998 GY3 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69672 1998 GX7 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
69673 1998 GX10 02/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
69674 1998 HP3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
69675 1998 HT7 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
69676 1998 HV13 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
69677 1998 HC14 24/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
69678 1998 HA15 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
69679 1998 HR15 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
69680 1998 HC16 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
69681 1998 HN17 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69682 1998 HA19 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69683 1998 HK21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69684 1998 HA22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
69685 1998 HD22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69686 1998 HR23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
69687 1998 HK24 24/04/1998 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
69688 1998 HD25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
69689 1998 HV28 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
69690 1998 HL30 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69691 1998 HQ32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69692 1998 HZ32 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
69693 1998 HX33 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
69694 1998 HQ35 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69695 1998 HL36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
69696 1998 HA38 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69697 1998 HH39 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69698 1998 HW43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69699 1998 HS45 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
69700 1998 HL46 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL