Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/69101–69200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
69101 2003 BJ72 28/01/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
69102 2003 BB73 28/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
69103 2003 BG80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
69104 2003 BG84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
69105 2003 BR88 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69106 2003 CC3 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
69107 2003 CG8 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
69108 2003 CH8 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
69109 2003 CM8 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
69110 2003 CK10 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
69111 2003 CE17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
69112 2003 DO4 21/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
69113 2003 DG10 22/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
69114 2003 DV17 26/02/2003 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
69115 2003 DD21 22/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
69116 2003 EX1 03/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
69117 2003 EX2 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
69118 2003 EK16 08/03/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
69119 2003 EA21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
69120 2003 ET23 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
69121 2003 EJ26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
69122 2003 EZ30 06/03/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
69123 2003 EP39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
69124 2003 EQ39 08/03/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
69125 2003 EK43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
69126 2003 EC60 07/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,6 km MPC · JPL
69127 2003 FK12 22/03/2003 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
69128 2003 FR16 23/03/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
69129 2003 FG21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
69130 2003 FC39 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
69131 2003 FP47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
69132 2003 FG49 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
69133 2003 FK54 25/03/2003 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
69134 2003 FJ70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
69135 2003 FP74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
69136 2003 FE85 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
69137 2003 FS87 28/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
69138 2003 FY90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
69139 2003 FH91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
69140 2003 FB100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
69141 2003 FT112 31/03/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
69142 2003 FL115 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
69143 2003 FN115 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
69144 2003 FU115 31/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
69145 2003 FF119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
69146 2003 FV121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
69147 2003 GR1 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
69148 2003 GH8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
69149 2003 GQ12 01/04/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
69150 2003 GZ15 05/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
69151 2003 GZ41 07/04/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
69152 2003 GL50 04/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
69153 2003 HJ22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
69154 2003 HZ50 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
69155 2003 HL52 30/04/2003 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
69156 2003 JH1 01/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
69157 2003 JZ3 03/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
69158 2003 JR13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
69159 Ivanking 2003 JE16 07/05/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
69160 2029 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
69161 2203 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
69162 2736 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
69163 2744 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
69164 3031 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
69165 3044 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
69166 3075 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
69167 3082 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
69168 3515 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
69169 4066 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
69170 4199 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
69171 4230 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
69172 4283 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
69173 4304 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
69174 4514 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
69175 4550 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
69176 4602 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
69177 4618 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
69178 4729 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
69179 4756 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
69180 4770 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
69181 4821 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
69182 4850 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
69183 6638 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
69184 6705 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
69185 6739 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
69186 6783 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
69187 1178 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
69188 1258 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
69189 1263 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
69190 2027 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
69191 2143 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
69192 3172 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
69193 3326 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
69194 1118 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
69195 1164 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
69196 1216 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
69197 1238 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
69198 1255 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
69199 1278 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
69200 1300 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL