Danh sách tiểu hành tinh/68601–68700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68601 2002 AD66 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68602 2002 AB82 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68603 2002 AR86 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68604 2002 AJ100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68605 2002 AQ112 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68606 2002 AT112 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68607 2002 AP116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68608 2002 AM117 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68609 2002 AT118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68610 2002 AD122 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68611 2002 AG122 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68612 2002 AM125 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68613 2002 AH131 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68614 2002 AL136 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68615 2002 AC148 13/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
68616 2002 AO152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68617 2002 AL159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68618 2002 AK164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68619 2002 AS166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68620 2002 AL178 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68621 2002 AK189 10/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
68622 2002 BQ 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
68623 2002 BL8 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68624 2002 BS8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68625 2002 BW11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68626 2002 BK16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68627 2002 BF17 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68628 2002 BU17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68629 2002 BZ17 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68630 2002 BU25 25/01/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
68631 2002 BW28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
68632 2002 CN7 06/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
68633 2002 CY13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
68634 2002 CY14 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
68635 2002 CT15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
68636 2002 CR17 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68637 2002 CU26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68638 2002 CO30 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68639 2002 CV31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68640 2002 CX38 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68641 2002 CR43 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68642 2002 CH45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
68643 2002 CZ49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
68644 2002 CX50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
68645 2002 CQ52 11/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,6 km MPC · JPL
68646 2002 CN53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68647 2002 CG54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68648 2002 CT55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68649 2002 CT57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68650 2002 CP59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68651 2002 CS60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68652 2002 CU74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68653 2002 CL78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68654 2002 CR78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68655 2002 CS78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68656 2002 CU78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68657 2002 CW87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68658 2002 CN89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68659 2002 CH91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68660 2002 CZ91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68661 2002 CR93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68662 2002 CP94 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68663 2002 CM99 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68664 2002 CN100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68665 2002 CM101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68666 2002 CN104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68667 2002 CJ107 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68668 2002 CA109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68669 2002 CJ109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68670 2002 CV110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68671 2002 CC112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68672 2002 CS114 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68673 2002 CD115 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68674 2002 CV117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
68675 2002 CV123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68676 2002 CZ125 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68677 2002 CW133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68678 2002 CL134 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68679 2002 CP134 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
68680 2002 CV134 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68681 2002 CE138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68682 2002 CR140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68683 2002 CX141 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68684 2002 CC142 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68685 2002 CK142 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68686 2002 CL145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68687 2002 CV145 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68688 2002 CX145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68689 2002 CZ150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68690 2002 CD164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68691 2002 CO165 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68692 2002 CV167 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68693 2002 CX168 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68694 2002 CG169 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68695 2002 CB171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68696 2002 CX173 08/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68697 2002 CR176 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68698 2002 CG183 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68699 2002 CY192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68700 2002 CN198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL