Danh sách tiểu hành tinh/68101–68200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68101 2000 YK121 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68102 2000 YZ121 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68103 2000 YM122 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68104 2000 YU125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
68105 2000 YV126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68106 2000 YK128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
68107 2000 YG132 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
68108 2000 YN132 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
68109 Naomipasachoff 2000 YH135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
68110 2000 YL135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
68111 2000 YT139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
68112 2000 YC143 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
68113 2000 YE143 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68114 Deákferenc 2001 AC 01/01/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 5,4 km MPC · JPL
68115 2001 AA2 03/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
68116 2001 AZ3 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68117 2001 AF5 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68118 2001 AO5 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68119 2001 AX5 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68120 2001 AT10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68121 2001 AS11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68122 2001 AY11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68123 2001 AU12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68124 2001 AF15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68125 2001 AO15 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68126 2001 AY15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68127 2001 AZ15 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68128 2001 AC17 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68129 2001 AH17 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68130 2001 AO17 02/01/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
68131 2001 AR17 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
68132 2001 AG18 02/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
68133 2001 AQ18 02/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68134 2001 AT18 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
68135 2001 AJ20 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68136 2001 AZ20 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68137 2001 AF24 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
68138 2001 AU24 04/01/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
68139 2001 AV24 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68140 2001 AA27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68141 2001 AX29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68142 2001 AX31 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68143 2001 AK36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68144 Mizser 2001 AW38 01/01/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 4,8 km MPC · JPL
68145 2001 AF44 07/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68146 2001 AJ44 07/01/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68147 2001 AW44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
68148 2001 AG45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
68149 2001 AM45 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68150 2001 AC49 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68151 2001 AO49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68152 2001 BO 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
68153 2001 BV 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
68154 2001 BD1 16/01/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
68155 2001 BM9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68156 2001 BE11 16/01/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
68157 2001 BN13 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68158 2001 BV14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
68159 2001 BJ15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
68160 2001 BC18 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68161 2001 BQ21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68162 2001 BY21 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68163 2001 BJ22 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68164 2001 BD26 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68165 2001 BH28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68166 2001 BM28 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68167 2001 BV28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68168 2001 BN30 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68169 2001 BD32 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68170 2001 BS32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68171 2001 BL33 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68172 2001 BE34 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68173 2001 BG37 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68174 2001 BY39 24/01/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
68175 2001 BL45 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68176 2001 BK46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68177 2001 BY46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68178 2001 BJ47 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
68179 2001 BO47 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68180 2001 BB48 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68181 2001 BK49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68182 2001 BS49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68183 2001 BL50 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68184 2001 BO50 25/01/2001 Farpoint G. Hug 3,8 km MPC · JPL
68185 2001 BX50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
68186 2001 BZ51 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
68187 2001 BY53 18/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
68188 2001 BZ57 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68189 2001 BC58 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68190 2001 BD58 21/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
68191 2001 BG60 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
68192 2001 BV61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
68193 2001 BA62 26/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
68194 2001 BF64 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68195 2001 BT64 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
68196 2001 BP65 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68197 2001 BU65 26/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68198 2001 BP71 29/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
68199 2001 BL74 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68200 2001 BQ76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL