Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/67601–67700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67601 2000 SQ147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67602 2000 SR147 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67603 2000 SR148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67604 2000 SV148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67605 2000 SE149 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67606 2000 SY150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67607 2000 SO151 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67608 2000 SR154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67609 2000 SK156 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67610 2000 SM160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67611 2000 SW160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67612 2000 SA161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67613 2000 SL162 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
67614 2000 SU162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 1,4 km MPC · JPL
67615 2000 SU166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67616 2000 SH168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67617 2000 ST168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67618 2000 SR169 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67619 2000 SJ171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
67620 2000 SW175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67621 2000 SY175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67622 2000 SJ176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67623 2000 SK176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67624 2000 SM177 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67625 2000 SA179 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67626 2000 SP180 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
67627 2000 SW187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
67628 2000 ST188 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
67629 2000 SK193 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67630 2000 SC200 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67631 2000 ST202 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67632 2000 SA206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67633 2000 SA209 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67634 2000 SP210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67635 2000 SE211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67636 2000 SO211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67637 2000 SQ211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67638 2000 SH214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67639 2000 SE216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67640 2000 SW216 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67641 2000 SA217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67642 2000 SJ217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67643 2000 SK218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67644 2000 SK220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67645 2000 SZ221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67646 2000 SD224 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67647 2000 SM225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67648 2000 SD226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67649 2000 SS227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67650 2000 SM228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67651 2000 SG231 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67652 2000 SX233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67653 2000 SU235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67654 2000 SK237 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67655 2000 SE239 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67656 2000 SX243 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67657 2000 SF255 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67658 2000 SQ258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67659 2000 SA261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67660 2000 SH261 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67661 2000 SL261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67662 2000 SF268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67663 2000 SG268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67664 2000 SJ269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67665 2000 SX271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67666 2000 SZ272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67667 2000 SK274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67668 2000 SU274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67669 2000 SC275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67670 2000 SL275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67671 2000 SS275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67672 2000 SA277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67673 2000 SD278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67674 2000 SH278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67675 2000 SE280 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
67676 2000 SP285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67677 2000 SF286 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67678 2000 SQ287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67679 2000 SR289 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67680 2000 SU292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67681 2000 SH293 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67682 2000 SQ295 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67683 2000 SW298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67684 2000 SX298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67685 2000 SK299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67686 2000 SN300 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67687 2000 SO304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67688 2000 SX304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67689 2000 SN307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67690 2000 SH309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67691 2000 SS310 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67692 2000 SX320 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67693 2000 SW323 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
67694 2000 SD333 26/09/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
67695 2000 SH336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
67696 2000 SJ348 20/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67697 2000 SW352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
67698 2000 SW354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
67699 2000 ST369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67700 2000 TZ9 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL