Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/68301–68400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68301 2001 FZ95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68302 2001 FH96 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
68303 2001 FB97 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
68304 2001 FO97 16/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68305 2001 FK103 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68306 2001 FU103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68307 2001 FL104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
68308 2001 FF106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68309 2001 FM107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
68310 2001 FH112 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
68311 2001 FN112 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
68312 2001 FV117 19/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
68313 2001 FK118 20/03/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
68314 2001 FD120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
68315 2001 FT144 23/03/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
68316 2001 FG145 23/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
68317 2001 FB151 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
68318 2001 FX152 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68319 2001 FA156 26/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
68320 2001 FY159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
68321 2001 FF169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
68322 2001 FN175 31/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68323 2001 FZ180 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
68324 2001 FX182 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
68325 Begues 2001 HO16 23/04/2001 Begues J. Manteca 4,5 km MPC · JPL
68326 2001 HD21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68327 2001 HW35 29/04/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68328 2001 HS44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
68329 2001 HV48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68330 2001 HW48 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68331 2001 HM58 25/04/2001 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
68332 2001 KO 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68333 2001 KA7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68334 2001 KG9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68335 2001 KQ9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
68336 2001 KH18 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68337 2001 KU20 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68338 2001 KD23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68339 2001 KR24 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68340 2001 KP26 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68341 2001 KL45 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68342 2001 KF46 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68343 2001 KB47 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68344 2001 KG51 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68345 2001 KP65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
68346 2001 KZ66 29/05/2001 Haleakala NEAT 740 m MPC · JPL
68347 2001 KB67 30/05/2001 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
68348 2001 LO7 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68349 2001 LD17 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68350 2001 MK3 20/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68351 2001 MS4 17/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
68352 2001 MH6 21/06/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
68353 2001 MS10 21/06/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
68354 2001 MN27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68355 2001 NZ 12/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
68356 2001 NH12 13/07/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
68357 2001 NY18 13/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
68358 2001 NT19 12/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
68359 2001 OZ13 19/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
68360 2001 OK24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
68361 2001 OX32 19/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
68362 2001 OP38 20/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
68363 2001 OR49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
68364 2001 OA60 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
68365 2001 OQ61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
68366 2001 OF67 26/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
68367 2001 ON88 21/07/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
68368 2001 ON102 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
68369 2001 OT105 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68370 2001 OM107 29/07/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
68371 2001 OO107 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
68372 2001 PM9 11/08/2001 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
68373 2001 PP13 13/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
68374 2001 PM14 14/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 14 km MPC · JPL
68375 2001 PZ22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
68376 2001 PC23 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
68377 2001 PD27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
68378 2001 PK37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
68379 2001 PN42 12/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
68380 2001 PZ61 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
68381 2001 PA63 13/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
68382 2001 QK10 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
68383 2001 QW10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
68384 2001 QS12 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68385 2001 QM24 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
68386 2001 QJ31 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68387 2001 QF32 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68388 2001 QX42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68389 2001 QE44 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68390 2001 QZ46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68391 2001 QO55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68392 2001 QW57 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68393 2001 QT65 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68394 2001 QZ68 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68395 2001 QH74 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
68396 2001 QZ75 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68397 2001 QP82 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
68398 2001 QV85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
68399 2001 QS89 16/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68400 2001 QM91 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL