Danh sách tiểu hành tinh/68201–68300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68201 2001 BP77 26/01/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
68202 2001 BM78 24/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68203 2001 BC80 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68204 2001 BR80 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68205 2001 CS 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68206 2001 CX2 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68207 2001 CE3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68208 2001 CX3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68209 2001 CV6 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68210 2001 CQ7 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68211 2001 CH12 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68212 2001 CM13 01/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68213 2001 CA22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
68214 2001 CF23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
68215 2001 CK25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68216 2001 CV26 01/02/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
68217 2001 CX26 01/02/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
68218 Nealgalt 2001 CO31 12/02/2001 Junk Bond D. Healy 3,9 km MPC · JPL
68219 2001 CJ38 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
68220 2001 CT38 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68221 2001 CP47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
68222 2001 CQ47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
68223 2001 DJ 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,1 km MPC · JPL
68224 2001 DG11 17/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68225 2001 DV12 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68226 2001 DM18 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68227 2001 DZ20 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
68228 2001 DD22 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68229 2001 DL30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68230 2001 DT32 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
68231 2001 DO33 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68232 2001 DM35 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68233 2001 DY35 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68234 2001 DM38 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
68235 2001 DV38 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68236 2001 DZ39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68237 2001 DB40 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68238 2001 DP40 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68239 2001 DB47 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68240 2001 DW55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
68241 2001 DT59 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68242 2001 DW59 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68243 2001 DO60 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68244 2001 DM68 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
68245 2001 DQ68 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68246 2001 DS70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68247 2001 DV70 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
68248 2001 DY71 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
68249 2001 DY73 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68250 2001 DZ73 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68251 2001 DT75 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68252 2001 DP89 22/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68253 2001 DV97 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68254 2001 DH98 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
68255 2001 DP99 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68256 2001 DE100 17/02/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
68257 2001 DH100 17/02/2001 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
68258 2001 DD103 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68259 2001 DC104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68260 2001 DV107 22/02/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
68261 2001 EU 02/03/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
68262 2001 EW9 04/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68263 2001 EW12 14/03/2001 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
68264 2001 EQ13 11/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
68265 2001 EK14 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68266 2001 ES14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
68267 2001 EA16 04/03/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
68268 2001 EX18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
68269 2001 EY19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
68270 2001 EA21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
68271 2001 EB21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
68272 2001 EG24 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
68273 2001 EQ26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
68274 2001 FJ2 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
68275 2001 FE3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68276 2001 FG3 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68277 2001 FQ3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68278 2001 FC7 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
68279 2001 FD8 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68280 2001 FR8 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68281 2001 FZ11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
68282 2001 FR14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
68283 2001 FE17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
68284 2001 FJ17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
68285 2001 FQ18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
68286 2001 FP22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
68287 2001 FL24 17/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
68288 2001 FH26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68289 2001 FM26 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68290 2001 FT33 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68291 2001 FM36 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68292 2001 FS37 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68293 2001 FF49 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68294 2001 FN49 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
68295 2001 FY52 18/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
68296 2001 FN75 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68297 2001 FH78 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68298 2001 FC80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68299 2001 FH82 23/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68300 2001 FD95 16/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL